ประกาศขอขยายการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา

  ขยายเวลา : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

         ตามประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 -15 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงขอขยายการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโท ทางเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตและหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน               24,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
…………………………….ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)