ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย 2 อัตรา ระดับปริญญาโท

  ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่ 1

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ
อัตราเงินเดือน               24,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
…………………………….ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ตำแหน่งที่ 2

ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา
ระดับ                             ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน               24,000 บาท
สังกัด                            ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
…………………………….ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 18 พฤษภาคม 2563


ยื่นใบสมัคร และติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ

คุณนภา มารมย์

                  02942-8600-3 ต่อ 208

                   aapnpm@ku.ac.th

ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)