แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

T ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ใน – นอก สถานที่ตั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกงาน ช่วง เมษายน – พฤษภาคม 2564

จากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ และความปลอดภัยของนิสิต/นักศึกษา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอเลื่อนการเข้ารับการฝึกงาน ช่วง เมษายน – พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด **หากสถานการณ์ดีขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-942-8600-3 ภายใน 208

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ T ตำแหน่งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T เลขประจำตัวสอบ-รายชื่อ                                            […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                            วุฒิปริญญาโท หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาทางด้านส่งเสริมการเกษตร อัตราเงินเดือน              24,000 บาท สังกัด  […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ T ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  T ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ T สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ  T ตำแหน่ง                        นักวิทยาศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                           ปริญญาตรีวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน              15,000 บาท สังกัด            […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง

ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับนายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร ช่วยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถส่งเสริมโภชนาการและให้ผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และนำไปสู่ครัวโลก และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถคิดค้น ต่อยอดงานวิจัย และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหารต่อไปได้ T T T T T

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย บรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร รักถาวร และ ดร.อันธิกา บุญแดง รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บางกอก แมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพฯ    TTT นางสาวประภัสสร รักถาวร ดร.อันธิกา บุญแดง  T ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2562 ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร Lovastatin และสารสีเหลืองจากเชื้อรา Monascus purpureus นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท ดร.อันธิกา บุญแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  5 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก   เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์        เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท เลขประจำตัวสอบ   รายชื่อ  นายวริศ คุโณปการวงศ์  นายเกรียงไกร รายณะสุข นายนเรนทร บุญส่ง ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ   […]

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่      11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น           สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดังนี้ T ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ                    นางสุนทรา  อุชุภาพ ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ                    นางอัครเทวี  ผลาเกส รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 42