KAPI รับมือ COVID-19 มาตรการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

       โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต้าน COVID-19 ในทุกชั้นของอาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ              เราจะผ่านวิกฤต COVID -19 ไปได้อย่างแน่นอน        

ขอแจ้งเรื่องเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

         การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ขอเลื่อนวันจัดงานเป็น วันพุธที่ 16- วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19     ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์   : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/    : +662-942-8600-3   : KapiKuBiomass  

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGDA2020

พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 หรือ TGDA2020 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon โดยมี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นประธานในพิธี และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย กล่าวรายงานถึงการดำเนินงานโครงการประกวดในปี 2020 นี้ นอกจากนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ประธานกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงภาพรวมการตัดสินในปีนี้ และสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งสยามพารากอนได้ให้การสนับสนุนการประกวด TGDA มาอย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปีแล้ว สถาบันฯ ขอขอบคุณที่ศูนย์ฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้มาโดยตลอด รวมถึงผู้สนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าศึกษาดูงานในโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานใน”โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ มก.ฉกส.”  ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมเข้าเยี่ยมชมต้นแบบระบบเพาะปลูกกัญชา และ โรงสกัดสารจากสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร            

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก

ประกาศ ผลสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก            ตามประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้            ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา ลำดับที่ 1             นางสาวสุนีย์ จึงธีรพาณิชย์   […]

Invited to join and submit the work at the ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)          We are pleased to announce that the ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 will be held on June 12th, 2020 at Bangkok international trade and exhibition centre (BITEC). It will be hosted by KAPI, Kasetsart University with the theme “Sustainable Bioresources for Green […]

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)

    การประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020)         ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2020 (ABB 2020) ได้ตั้งแต่วันนึ้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (กำหนดส่งบทคัดย่อ 12 เมษายน 2563 และกำหนดส่งฉบับเต็ม 30 เมษายน 2563) และร่วมฟังบรรยายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค     *ส่งผลงานได้ทาง : conference.abb@gmail.com   ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์     : http://www.abbconf.kapi.ku.ac.th/    : +662-942-8600-3    : KapiKuBiomass       […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “สูตรการผลิตน้ำมันเหลืองไพล” ให้กับบริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ น.ส.ประภัสสร รักถาวร นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯและ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ การส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุม 402/2 ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.            โดยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ บริษัท มังกรฟ้า 555 จำกัด คุณประชา แซ่ลิ้ม และ คุณอภันพร กงประเวชนนท์ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ คุณประภัสสร […]

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน

                วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวน 12  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ของเครื่องสำอาง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูตรในการผลิตเครื่องสำอาง และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งมี ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสร รักถาวร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในรูปแบบต่างๆ การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีต่อผิวหนัง                การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานจริงในทุกๆด้านของห้องปฏิบัติการของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ                […]

1 2 3 36