ประกาศขยายเวลา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

  ขยายเวลารับสมัครงาน : ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) ตำแหน่ง                 นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน        12,000  บาท สังกัด                     สำนักงานเลขานุการ.  . […]

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ) ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาโท อัตราเงินเดือน        22,950  บาท สังกัด  […]

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาโท อัตราเงินเดือน        17,500  บาท สังกัด                     ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิก ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คุณนภา มารมย์ […]

ประกาศเกี่ยวกับการสมัครงาน / ผลการสอบข้อเขียน / ผลการสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆ

    ♦  ประกาศขยายเวลา รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) ♦  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย (สังกัดฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ)  ♦  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย  ♦  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ♦  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย  ♦  ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)  ♦  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  ♦  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ป.โท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ♦  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ♦  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

ประกาศรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน และกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 61)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย มีความต้องการจะใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน การสนับสนุน มก.จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ คุณสมบัติผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย พื้นที่ตั้งของโครงการต้องมีพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอและเหมาะสม ในกรณีที่เป็นพลังงานชีวมวลต้องมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้โตเร็วหรือมีศักยภาพในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การสนับสนุน มก. จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษา สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ สมัครได้ทาง ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (ชั้น 1) อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งทางอีเมล์ dggku2561@gmail.com ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “ใบสมัครโครงการ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ”   ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลางชั้น 1 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว […]

นักวิจัย KAPI ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

    นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิจัยกิตติมศักดิ์จาก CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018  ภายใต้หัวข้อ  Managing Eucalyptus plantation under global changes ณ Le Corum เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย CIRAD และ IUFRO Managing Eucalyptus plantation under global changes สำคัญอย่างไร? ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสพื้นที่มากกว่า […]

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561 “รักหนึ่งคำจดจำตลอดไป” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.           ลงทะเบียน (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/เขียนการ์ดความประทับใจต่อผู้เกษียณ/                                        ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ) 17.00 – 17.15 น.      […]

KAPI เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นในงาน China ASEAN Expo 2018 ที่นครหนานหนิง ประเทศจีน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางมาจัดแสดงในงาน The 6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation และ งาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2561 ณ Nanning International Convention and Exhibition Center        ผลงานเด่นที่นำไปจัดแสดงนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาองค์ความรู้ด้านการงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกผลงานเด่น จำนวน 17 ผลงาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนข้าวและโปรตีนไหมภายใต้แบรนด์ KAPIOKU และผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์ GENGIGRAIN และยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ อาทิ ลิปบาล์มและเซรั่มจากโปรตีนและน้ำมันจากมะม่วง เซรั่มจากน้ำมันและสารสกัดจากกาแฟ […]

เปิดรับสมัคร RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  เริ่มสมัครแล้ววันนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 🏅 👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นไป ศึกษาวิธีการสมัคร คลิก    

การประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

The 1st Joint Symposium Tokyo Institute of Technology & KAPI, Kasetsart University ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science […]

1 2 3 21