กิจกรรม “DIY : ผ้าย้อมคราม” ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

.        สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมพิเศษในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในกิจกรรม “DIY : ผ้าย้อมคราม” โดยมี อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคราม และสอนวิธีการย้อมสีครามธรรมชาติ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบลวดลายการมัดย้อมผ้าและทดลองการย้อมสีครามได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในงานนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่: คลิก .

ประกาศขยายเวลารับสมัครฯ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา

KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

ผู้อำนวยการฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่นของ มก. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์)

คณะผู้บริหารสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สถาบันผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์) และ ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าพบคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนางานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และการยางแห่งประเทศไทย ttt t t

ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร มก.

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) ดร.ปฐมา จาตกานนท์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้ามอบของที่ระลึกและรับพรจากท่านผู้บริหาร มก.

KAPI จัดสัมมนาการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนา การทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินแผนยุทธศาสตร์

KAPI จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านนโยบาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ต่ำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง                 วิศวกรไฟฟ้า   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาตรี  ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อัตราเงินเดือน        17,520  บาท สังกัด                     สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ […]

1 2 3 4 10