ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง                 นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ปริญญาโท อัตราเงินเดือน       17,500  บาท สังกัด                     ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ.  . เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 […]

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ตกลงร่วมกันทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หรือ KAPI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการทําวิจัย และพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทให้เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้มแข็ง เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยรอบพื้นที่ โอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อการวิจัยและพัฒนาในเรื่องแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานร่วมกับนายประชา เหตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน) ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จํากัด (มหาชน)     ดร.จงรัก […]

ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา)

  รับสมัครงาน : ประกาศรับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (จ้างเหมา) ตำแหน่ง                 นักวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน        12,000  บาท สังกัด                     สำนักงานเลขานุการ.  . […]

กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ดังนี้ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สำนัก […]

บรรยากาศกิจกรรม “Positive & Healthy Life”

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากรจาก Fitness Plus มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมสาธิตการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม และหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น                    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    

พบกับผลิตภัณฑ์จาก KAPI ณ งานโครงการหลวงครั้งที่ 49

ขอเชิญท่านพบกับงานโครงการหลวงครั้งที่ 49 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานท่านจะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้สถาบันเราได้มีการวิจัยในหลายหน่วยงาน จึงมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม   ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช – กล้อยหอมทอง – กล้วยไข่ – ฟ้าทะลายโจร – กวัก – หนังสือวัสดุชีวภาพ – เสื้อครามสีฟ้าชายและหญิง – ไหมกลุ่ม – ต่างหูโครเชต์     – ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU – เจลแต้มสิวจากสารสกัดเปลือกมังคุด – Nature Vista Beta Glucan Essence – น้ำมันเหลืองไพล – ยาหม่องไพล  แป้งข้าวหอมมะลิ Gengigrain 4 สูตร […]

KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

  กำหนดการสำคัญ  รายชื่อสมาชิก วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young 1. แข่งขันทายชื่อขนม 2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม 3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น. แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 2 […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Positive & Healthy Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code หรือ Google Form ภายในวันที่ 6 ส.ค. 61        

Kick off…งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young”

Kick off … งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการฯ มอบธงสีให้แก่ผู้แทนสี โดยมีการแข่งขันกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปของแต่ละสี คือ สีม่วง KAPIOKU สีส้ม GENGIGRAIN และสีเขียว ไพลไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย แข่งขันทายชื่อขนม แข่งขันแต่งหน้าสวยงาม และแข่งขันความจำ วาดภาพและทายภาพสมุนไพร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง    

1 2 3 4 17