พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง

ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย กับนายสมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากหิ้งสู่ห้าง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อการร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร ช่วยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถส่งเสริมโภชนาการและให้ผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค และนำไปสู่ครัวโลก และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้สามารถคิดค้น ต่อยอดงานวิจัย และสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหารต่อไปได้ T T T T T

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย บรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร รักถาวร และ ดร.อันธิกา บุญแดง รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 26-27 ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม บางกอก แมริออท เดอะสุรวงศ์ กรุงเทพฯ    TTT นางสาวประภัสสร รักถาวร ดร.อันธิกา บุญแดง  T ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2562 ศักยภาพการดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพของชานอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร Lovastatin และสารสีเหลืองจากเชื้อรา Monascus purpureus นางสาวประภัสสร รักถาวร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ได้จากเห็ดด้วยเอนไซม์จากแอคติโนมัยสีท ดร.อันธิกา บุญแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  5 มกราคม 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือก   เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์        เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท เลขประจำตัวสอบ   รายชื่อ  นายวริศ คุโณปการวงศ์  นายเกรียงไกร รายณะสุข นายนเรนทร บุญส่ง ตำแหน่งที่ 2 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัด ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ   […]

ประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่      11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการกระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น           สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศผลการคัดเลือกหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดังนี้ T ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ                    นางสุนทรา  อุชุภาพ ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ผลการคัดเลือก ได้แก่ เลขประจำตัวสอบ                                                         รายชื่อ                    นางอัครเทวี  ผลาเกส รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยดำเนินการเปิดรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ T ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานบริหารและยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานเลขานุการ ได้แก่  1. นางสุนทรา อุชุภาพ ธ  ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ได้แก่  1. นางอัครเทวี ผลาเกส ธ กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก วัน เวลา ภาค สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 13.00  – 15.00 […]

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท

ด่วน ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท  สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท จึงให้ประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้   ลำดับที่ 1 นางสาวจตุพร  ชัยยุทธ   ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                            วุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิศวกรรมเกษตร เกษตรกลวิธาน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า อัตราเงินเดือน              30,000 […]

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 รางวัล นักวิจัยดีเด่น ด้านการบริการวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยเรื่อง “แผ่นสติกเกอร์ระงับกลิ่นเท้าและยับยั้งจุลินทรีย์” ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ น.ส.ประภัสสร รักถาวร

1 2 3 4 42