พิธีลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเพาะกล้าไม้โตเร็วเพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในสวนปลูกแทน รวมถึงการปลูกผสมผสานกับการปลูกยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับ MOU โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) เข้าร่วมพิธีการลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนระหว่าง กฟผ. กับกลุ่มสหกรณ์/การเกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

……………..สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 1 และ วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดาดากิตติสาร นักวิจัยสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสกัดโปรตีนรําข้าว ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เพื่อให้นําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงตํารับและคุณภาพสินค้าให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เพื่อสามารถนําสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้คุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้นําความรู้ไปทําผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน หรือผลิตจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นําไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมต่อไปได้ tt tt t ……………..การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม การสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรําข้าว ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรําข้าว สมบัติและการใช้ประโยชน์โปรตีนรําข้าว แนวทางการตั้งตํารับโลชั่นบํารุงผิวจากข้าวและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพในผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิว และการตั้งตํารับสครัปบํารุงริมฝีปากผสมโปรตีนข้าว ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการทำตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคจากโปรตีนรำข้าว และนำกลับไปใช้ได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน และในการนี้ […]

รายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. กับการสัมภาษณ์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

.       รายการเปิดบ้านการเกษตร ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ขอเชิญคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมติดตาม ถึงบทบาท หน้าที่ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในยุค 4.0 ผ่านการสัมภาษณ์พูดคุย กับ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 11.05-11.50 น. ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: คลิก  

การอบรมหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

…………….สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 1 และ วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม tt tt tt …………….การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระดาษหัตถกรรม การผลิตกระดาษหัตถกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว การเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กระดาษฟางข้าว การทํากระดาษหัตถกรรมโดยใช้ฟางข้าวเป้นวัตถุดิบ การปรับปรุงคุณภาพของกระดาษให้มีคุณสมบัติพิเศษ และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ จากกระดาษ และผู้เข้าร่วมการอบรมได้ปฏิบัติการออกแบบและการทำบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ อาทิเช่น กล่องอเนกประสงค์ ถุงกระดาษ  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม โดยจัดขึ้น […]

ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตั้งแต่ วันที่ […]

KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์”

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มาผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิตให้ความรู้ด้านการตั้งตํารับผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว แชมพูสระผมผสมสารสกัดจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพรบํารุงผิว รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์         การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภททําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพและตรงตามหลักมาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรไทยและเป็นการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธี […]

การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้            รุ่นที่ 1      วันที่ 13-14 มีนาคม 2561   จำนวน 25 คน     (ปิดรับสมัคร)            รุ่นที่ 2     วันที่ 20-21 มีนาคม 2561  จำนวน 25 คน      (ปิดรับสมัคร) .         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง […]

ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน”

การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้         รุ่นที่ 1   วันที่ 8-9 มีนาคม 2561            (ปิดรับสมัคร)         รุ่นที่ 2   วันที่ 29-30 มีนาคม 2561       (ปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2561)         รุ่นที่ 3   วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2561)   […]

การอบรมหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

การอบรมหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้          รุ่นที่ 1    วันที่ 6-7 มีนาคม 2561          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม          รุ่นที่ 2    วันที่ 15-16 มีนาคม 2561      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย** . . […]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตั้งแต่ วันที่ […]

1 2 3 4 5 13