งานวิจัย : สมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักข้าวแหล่งพันธุ์ไทย และเวียดนามในการเก็บเกี่ยวปีแรก

ผู้แต่ง : ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์

งานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทย

ผู้แต่ง : กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, ปฐมา จาตกานนท์, เอ็ง สโรบล, สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ และรุ่งทิวา วันสุขศรี

งานวิจัย : การผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพรรณไม้หอมไทย

ผู้แต่ง : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, พจมาน พิศเพียงจันทร์, ประภัสสร รักถาวร และพุฒิตา พันจี

งานวิจัย : ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพาณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน

ผู้แต่ง : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ศักดา พรมเลิศ และเอกชัย บ่ายแสงจันทร์

1 40 41 42