อธิบดีกรมการข้าวเข้าเยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) ประธานที่ปรึกษาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร) และคณะผู้ติดตาม เข้าปรึกษาหารือในการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภายในของสถาบันฯ

สถาบันฯ ร่วมงานแถลงข่าวเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมในงานแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 โดยสถาบันฯ ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อำนวยการและบุคคลากรสถาบันฯ เข้าคารวะท่านผู้บริหาร มก. สวัสดีปีใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบของที่ระลึกและรับพรจากท่านผู้บริหาร มก. เนื่องในวันปีใหม่ 2560 โดยได้เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (รักษาการแทนอธิการบดี)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 มกราคม 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) ได้เป็น ร่วมพิธีเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมครามด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้กล่าวรายงานเรียนเชิญประธานเปิดงาน คือ นายสุริยะ วิริยะสวัสดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 11-12 มกราคม 2560  ดร.สุคันธรส  ธาดากิตติสาร (รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามประเมินผลและประชาสัมสัมพันธ์)  เป็นประธานในเปิด และนางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2558 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ และบุคลากร สถาบันฯ เข้าร่วมในงานครบรอบวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Dr. Sudesh Kumar โปรเฟสเซอร์ด้านจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย (ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวอันฟาล ตาเละ และนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ)

การประชุมวิชาการนานาชาติ 5th Asian Near-Infrared Symposium (ANS2016)

ดร.ศุมาพร  เกษมสำราญ ตัวแทนประเทศไทย และดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี ผู้สังเกตการณ์ (9และ10 จากขวามือ) ได้เข้าร่วมประชุม  Asian Near-Infrared consortium committee board meeting  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดีและนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ รับการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นางวารุณี ธนะแพย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ต้อนรับ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล (กรรมการ)

นักวิจัยสถาบันฯ เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร International Field Science Training

วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2559 นายยุทธนา บรรจง นักวิจัยปฏิบัติการ และนางสาวธนาภา เทพชาตรี เจ้าหน้าที่วิจัย  ได้เดินทางไปศึกษาทำการวิจัย และเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร International Field Science Training

1 6 7 8 9 10