รับสมัครผู้ผลิตและผู้ใช้พลังงานชีวมวลในโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน

.      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่มีความพร้อมและมีความต้องการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ให้สามารถผลิตเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน และกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนได้แก่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีความต้องการเปลี่ยนการใช้พลังงาน จากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับต่อการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ .      การรับสมัครแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน โดยผู้ที่มีความสนใจต้องเป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ หรือสถาบันการเกษตรที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ที่ตั้งโรงผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนต้องห่างจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 500 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2.5 ไร่ มีพื้นที่ส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วของกลุ่มไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ และมีเอกสารประกอบที่สามารถจัดตั้งโรงงานผลิตพลังงานเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนจะต้องมีแหล่งผลิตพลังงานความร้อนที่ใช้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท […]

รายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. กับการสัมภาษณ์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

.       รายการเปิดบ้านการเกษตร ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ขอเชิญคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมติดตาม ถึงบทบาท หน้าที่ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในยุค 4.0 ผ่านการสัมภาษณ์พูดคุย กับ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 11.05-11.50 น. ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: คลิก  

ประกาศรายชื่อผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตั้งแต่ วันที่ […]

KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์”

         สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางบํารุงผิวและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มาผ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยมี ดร.สุพนิดา วินิจฉัย และนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล ผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยายและสาธิตให้ความรู้ด้านการตั้งตํารับผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์บํารุงผิว แชมพูสระผมผสมสารสกัดจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มผสมสารสกัดจากสมุนไพรบํารุงผิว รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านการตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์         การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภททําความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพและตรงตามหลักมาตรฐาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรไทยและเป็นการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอาง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นประธานในพิธี […]

การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

การอบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้            รุ่นที่ 1      วันที่ 13-14 มีนาคม 2561   จำนวน 25 คน     (ปิดรับสมัคร)            รุ่นที่ 2     วันที่ 20-21 มีนาคม 2561  จำนวน 25 คน      (ปิดรับสมัคร) .         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง […]

ด่วน!! เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน”

การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากปาล์มน้ํามัน” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 3 รุ่น ดังนี้         รุ่นที่ 1   วันที่ 8-9 มีนาคม 2561            (ปิดรับสมัคร)         รุ่นที่ 2   วันที่ 29-30 มีนาคม 2561       (ปิดรับสมัคร 23 มีนาคม 2561)         รุ่นที่ 3   วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561      (ปิดรับสมัคร 27 เมษายน 2561)   […]

การอบรมหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

การอบรมหลักสูตร “การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้          รุ่นที่ 1    วันที่ 6-7 มีนาคม 2561          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม          รุ่นที่ 2    วันที่ 15-16 มีนาคม 2561      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ท่านผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับปฏิบัติจริงและสามารถรับผลิตภัณฑ์จากการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย** . . […]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตั้งแต่ วันที่ […]

KAPI “สานรัก สานสามัคคี ทำความดี รู้คุณแผ่นดิน”

      สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) ร่วมกับกองทัพบกได้จัดกิจกรรม “CSR ปันความรู้สู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนทำผ้าย้อมคราม พร้อมทั้งมีการสาธิตและปฏิบัติจริงให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้สู่สังคม และถ่ายทอดให้กับประชาชนในโครงการ “สานรัก สานสามัคคี ทำความดี รู้คุณแผ่นดิน” ซึ่งผู้สนใจได้ปฏิบัติย้อมครามจริงพร้อมกับได้ผลิตภัณฑ์ เช่น ผ็าเช็ดหน้า เสื้อยืดย้อมคราม กลับบ้านด้วย และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสาธิตเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา              

กิจกรรม “Demonstration: สาธิตการใช้เครื่อง NEAR-INFRARED แบบพกพา (NIR-GUN)”

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในกิจกรรม “Demonstration: สาธิตการใช้เครื่อง NEAR-INFRARED แบบพกพา (NIR-GUN)” ซึ่งเป็นการสอนและสาธิตการใช้เครื่อง Near-Infrared แบบพกพา เพื่อช่วยทำนายความหวานของผลไม้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคั้นน้ำที่ทำลายผลไม้ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงหลักการประยุกต์ใช้งานของแสงในช่วงเนียร์อินฟราเรดซึ่งเป็นช่วงแสงที่มนุษย์มองไม่เห็น โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการตรวจวัดความหวานของส้มทั้งผลโดยไม่ต้องคั้นน้ำหรือปอกเปลือกและไม่เกิดความเสียหายหลังการตรวจวัด สาธิตโดยทีมนักวิจัย จากศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการสาธิตเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ บูธ KAPI และ TDGA อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน . ดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่: คลิก  

1 2 3 7