ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย          ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง             นักวิจัย ระดับ                  ปริญญาโท อัตราเงินเดือน    22,950  บาท สังกัด                ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ กรุณาติดต่อ: คุณนภา […]

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ”

เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร “พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ” หลักสูตรอบรม มีจำนวน 2 รุ่น ดังนี้            รุ่นที่ 1      วันที่ 23-24 เมษายน 2561   จำนวน 25 คน                 รุ่นที่ 2     วันที่ 26-27 เมษายน 2561  จำนวน 25 คน      .         ณ ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน **โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) การอบรมครั้งนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม […]

KAPI จัดประชุมความร่วมมือในหัวข้อการจัดตั้งตรารับรองคุณภาพสินค้า ภายใต้ชื่อ “ELAGON”

……………………วันที่ 11 เม.ย. 2561 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และนักวิจัยในสถาบัน ได้ร่วมประชุมความร่วมมือกับ คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Lin Dan Hui ผู้อำนวยการ Lin Shing Enterprise (THAILAND) Co.,LTD.  ในหัวข้อการจัดตั้งตรารับรองคุณภาพสินค้า ภายใต้ชื่อ “ELAGON”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางพารา กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ถึงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยที่ได้มาตรฐานในทุกกระบวนการผลิต และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดชาวจีน ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความนิยมและเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย  ……………………จากการประชุมหารือในครั้งนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือและเกิดการสร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้าไทยให้เข้มแข็งต่อไป โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

………………….สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโสด้วยการรดน้ำขอพร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในสถาบันฯ ทั้งนี้เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและถือเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันฯ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญนี้                   และในวาระปีใหม่ไทยนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้บุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และสุขสันต์หรรษาตลอดเทศกาลปีใหม่ไทย โดยจัด ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน …………………..นอกจากนี้บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 10 เมษายน […]

KAPI ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ Thailand Innovation Hubs 4.0s

        สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการของโครงการ “Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวีตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0” ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้ 5 กลุ่ม คือ เกษตรและอาหาร สังคมสูงอายุ เมืองอัจฉริยะ พลังงานชีวภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นเวทีในการจับคู่ธุรกิจเพื่อการลงทุนจากผลงานนวัตกรรมระหว่างผู้ประกอบการแลผู้ลงทุน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนการเสวนาช่องทางดำเนินธุรกิจนวัตกรรม โดยนักวิจัยจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ ดังนี้ .       – ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดรำข้าว โครงการพัฒนาและยกระดับสารสกัดจากข้าวไทยสู่มาตรฐานเครื่องสำอางสากล โดย ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ .       – ผลิตภัณฑ์บเต้กลูแคนจากยีสต์ โครงการเทคโนโลยีการสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพและเวชสำอาง โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ .       – ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม โครงการการผลิตเส้นไหมเหลืองปั่นจากเศษรังไหมที่เหลือจากการสาวด้วยเทคโนโลยีการปั่นด้ายแบบ OE (Open-End Spinning Technology) โดย ดร.รังสิมา […]

KAPI ร่วมพิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ และราษฎรไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในหลายด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประโยชน์สุขของราษฎรไทย จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

KAPI และบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

       KAPI และ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งวัสดุเหลือใช้เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่เหมาะสม การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาการสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัย การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันวิจัยและหน่วยงานภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความงาม โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) และ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นายอัษฎา เทพยศ (ประธานกรรมการบริษัท) และ นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร (กรรมการผู้จัดการบริษัท) เป็นผู้แทนจากบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

          สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนในนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็ว สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการสนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอศรีวิไล อำเภอพรเจริญ และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการเพาะกล้าไม้โตเร็วเพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในสวนปลูกแทน รวมถึงการปลูกผสมผสานกับการปลูกยางพารา เพื่อให้สอดคล้องกับ MOU โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล  (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) เข้าร่วมพิธีการลงนามสัญญาขอรับการสนับสนุนโครงการเพาะต้นกล้าไม้โตเร็วสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนระหว่าง กฟผ. กับกลุ่มสหกรณ์/การเกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว”

……………..สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสําอางสําหรับอายุ 40+ จากโปรตีนรําข้าว” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 1 และ วันที่ 20-21 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 2 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุคันธรส ธาดาดากิตติสาร นักวิจัยสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสกัดโปรตีนรําข้าว ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เพื่อให้นําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงตํารับและคุณภาพสินค้าให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง เพื่อสามารถนําสารสกัดไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้คุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้นําความรู้ไปทําผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน หรือผลิตจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นําไปสู่ความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมต่อไปได้ tt tt t ……………..การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้แก่กลุ่มผูู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม การสกัดโปรตีน และโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรําข้าว ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากรําข้าว สมบัติและการใช้ประโยชน์โปรตีนรําข้าว แนวทางการตั้งตํารับโลชั่นบํารุงผิวจากข้าวและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพในผลิตภัณฑ์โลชั่นบํารุงผิว และการตั้งตํารับสครัปบํารุงริมฝีปากผสมโปรตีนข้าว ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติการทำตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคจากโปรตีนรำข้าว และนำกลับไปใช้ได้จริง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน และในการนี้ […]

รายการเปิดบ้านการเกษตร สถานีวิทยุ ม.ก. กับการสัมภาษณ์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

.       รายการเปิดบ้านการเกษตร ประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ขอเชิญคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมติดตาม ถึงบทบาท หน้าที่ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในยุค 4.0 ผ่านการสัมภาษณ์พูดคุย กับ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 11.05-11.50 น. ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่: คลิก  

1 2 3 8