KAPI จัดงานเดิน-วิ่ง Run for Better Life ครั้งที่ 1 เมื่อ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 แบ่งเป็นประเภท 3 กิโลเมตร (Fun Run) และ 10 กิโลเมตร (Mini-Marathorn) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ ดร.มะลิวัลย์  หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมเปิดงานครั้งนี้  พิธีกรผู้ดำเนินงาน คือ คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และยังเพิ่มสีสันในงานด้วยวงดนตรี KU acoustic   ได้ sponsor ร่วมสมทบทุน น้ำ และอาหารมามากมายได้แก่ บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท […]

Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 Prof. Dr. Marena Manley จาก Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University, South Africa ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี Near-Infrared Spectroscopy ในการวิจัยเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ณ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะนักวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ได้แก่ ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ดร.ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี และคุณไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยและกิจกรรมความร่วมมือด้าน Near-Infrared Spectroscopy ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโปรแกรมการวิจัยระยะสั้น ณ Stellenbosch University, South Africa

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อม ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้ จํานวน 23 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน จํานวน 23 ราย ดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้ 1. บริษัท พิทชฎา พาราวู้ด จํากัด 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ลําพูนดีเอสพูด 3. บริษัท แอล.วาย.ซี รวมผล จํากัด 4. บริษัท บ๋อรุ่น จํากัด 5. บริษัท เค.พี. อุตสาหกรรมการผลิต จํากัด 6. บริษัท เค.พี.เชียงราย จํากัด 7. […]

KAPI จัดประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium on Bio-based Research between Tokyo Institute of Technology and Kasetsart University

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Tokyo Institute of Technology, JAPAN จัดงานประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium on Bio-based Research between Tokyo Institute of Technology and Kasetsart University ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 701 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยจากฐานชีวภาพของประเทศ (Bio-based research) โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน   การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ Laboratory of Chemistry and Life […]

ประกาศรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน และกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน รอบที่ 2 (ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 61)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย มีความต้องการจะใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน การสนับสนุน มก.จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ คุณสมบัติผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามกฎหมาย พื้นที่ตั้งของโครงการต้องมีพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอและเหมาะสม ในกรณีที่เป็นพลังงานชีวมวลต้องมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้โตเร็วหรือมีศักยภาพในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล การสนับสนุน มก. จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษา สำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ สมัครได้ทาง ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (ชั้น 1) อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งทางอีเมล์ dggku2561@gmail.com ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “ใบสมัครโครงการ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ”   ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลางชั้น 1 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว […]

นักวิจัย KAPI ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018 ณ ประเทศฝรั่งเศส

    นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ นายเอกพงษ์ ธนะวัติ และนายคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิจัยกิตติมศักดิ์จาก CSIRO ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย “Performance of eucalypt clones for bioenergy plantations in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ Eucalyptus 2018  ภายใต้หัวข้อ  Managing Eucalyptus plantation under global changes ณ Le Corum เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดย CIRAD และ IUFRO Managing Eucalyptus plantation under global changes สำคัญอย่างไร? ทั่วโลกมีพื้นที่เพาะปลูกยูคาลิปตัสพื้นที่มากกว่า […]

KAPI เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นในงาน China ASEAN Expo 2018 ที่นครหนานหนิง ประเทศจีน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเครื่องสำอางมาจัดแสดงในงาน The 6th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation และ งาน China ASEAN Expo 2018 ครั้งที่ 15 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดแสดงผลงานในระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน 2561 ณ Nanning International Convention and Exhibition Center        ผลงานเด่นที่นำไปจัดแสดงนี้เป็นผลงานภายใต้โครงการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อทดสอบตลาดสำหรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำเอาองค์ความรู้ด้านการงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกผลงานเด่น จำนวน 17 ผลงาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนข้าวและโปรตีนไหมภายใต้แบรนด์ KAPIOKU และผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิภายใต้แบรนด์ GENGIGRAIN และยังมีผลงานวิจัยอื่นๆ อาทิ ลิปบาล์มและเซรั่มจากโปรตีนและน้ำมันจากมะม่วง เซรั่มจากน้ำมันและสารสกัดจากกาแฟ […]

เปิดรับสมัคร RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  เริ่มสมัครแล้ววันนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เดิน-วิ่ง RUN for BETTER LIFE มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 🏅 👉 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม เป็นต้นไป ศึกษาวิธีการสมัคร คลิก    

การประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University

The 1st Joint Symposium Tokyo Institute of Technology & KAPI, Kasetsart University ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Tokyo Institute of Technology ร่วมมือกันจัดโครงการประชุมวิชาการ The 1st Joint Symposium between Tokyo Institute of Technology and KAPI, Kasetsart University ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 – 14:35 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยได้เรียนเชิญทีมคณาจารย์จาก School of Life Science […]

30 สิงหานี้ พบกับบูธด้านพลังงานทดแทนจาก KAPI และเชิญร่วมสัมมนา “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการตลาดการผลิตกำลังพลคนพลังงาน”  วันพฤหัสบดีที่  30  สิงหาคม 2561 เวลา  08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตบุศย์ แกรนด์บอลลูน ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส   จังหวัดปทุมธานี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) “มาร่วมกำหนดแนวทางในการผลิตกำลังพลคนพลังงานเพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคผู้ประกอบการ”   ***สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพพลังงาน  ผู้ประสานงาน :  คุณพุฒ สระสำราญ (อนุ กรอ.อศ.)    092-392-9491 อ.อภิชาญ มูลละคร (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)    096-887-4850  คุณบงกต อุดทัง (สำนักความร่วมมือและผช.เลขาอนุ กรอ.อศ.)    085-906-5499      

1 2 3 4 17