การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทาง การผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากไหมอีรี่

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ดร. รังสิมา ชลคุป และ ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแนวทางการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการนำไหมอีรี่ไปใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุม K901 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการผลิต การออกแบบ และส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอธรรมชาติจากเส้นใยไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์จากดักแด้ไหมอีรี่อย่างยั่งยืน”ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เดิม หรือปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) SME ตั้งแต่ปี 2561-2562 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับไหมอีรี่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลักดันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไหมอีรี่ และแนวทางการใช้ประโยชน์จากไหมอีรี่ ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ทราบสถานภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ผลสรุปเบื้องต้นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ งานวิจัยด้านการพัฒนาพันธุ์ไหมอีรี่ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อน การจัดทำระบบ GMP ด้านการผลิตไหมอีรี่ […]

ประกาศรับสมัครกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน รอบที่ 3 (ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 62)

ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เป็นวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย มีความต้องการจะใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อน การสนับสนุน มก.จะพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนโดยจะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อโครงการ และให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ สมัครได้ทาง ส่งด้วยตนเอง เดินทางมาที่ ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว (ชั้น 1) อาคารปฎิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งทางอีเมล์ dggku2561@gmail.com ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “ใบสมัครโครงการ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนฯ”   ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฎิบัติการวิจัยกลางชั้น 1 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อเรา     ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว :02-942-8700 คุณจิราภรณ์ ศรีบุญณะ : 091-872-6209 คุณวันวิสา ภูไชยศรี […]

ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

  The opening ceremony of ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019) on June 6, 2019 at Bangkok international trade and exhibition centre (BITEC) room 224 has commenced. We are honored to having Assoc. Prof. Dr. Sornprach Thanisawanyangku to opening the conference. The scientific program includes keynote speech from Vice President of Kasetsart University […]

We are pleased to invite you to ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)

ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019)   We are pleased to invite you to ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019 (ABB 2019), to be held on June 6, 2019 at Bangkok international trade and exhibition centre (BITEC) room 224. The scientific program includes keynote lecture, invited speech and oral presentation. The conference will […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 7 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 6 วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 5 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ […]

1 2 3 4 5 21