ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ 10.00 – 12.00 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562     กำหนดการ การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ……………………………………………………………. เวลา เรื่อง/กิจกรรม วิทยากร  วันที่ 1 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 08.30 – 08.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน ดร.วิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม 08.40 – 09.00 น ประธานกล่าวเปิดอบรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ 09.00 – 10.00 น. การบรรยายประโยชน์และความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ผศ.ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ […]

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตร การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป  รุ่นที่   วันที่อบรม    สถานที่ ปิดรับสมัคร  สถานะ 1   22-24 เมษายน 2562    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม.เกษตรศาสตร์ 8 เมษายน 2562 เต็ม 2   29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 เมษายน 2562  

KAPI เพิ่มมูลค่างานวิจัย “สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด” สู่ตลาดพาณิชย์

KAPI เพิ่มมูลค่างานวิจัย “สารแซนโทนจากเปลือกมังคุด” สู่ตลาดพาณิชย์ วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี และ นายอัษฎา เทพยศ ประธานบริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ร่วมกันลงนามบันทึก ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัย “สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด” ภายใต้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “ถือครองแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Licensing)” เป็นเวลา 5 ปี โดยบริษัทสามารถนําผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ผลงานวิจัย “สารแซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุด” เป็นผลงานของ ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ นักวิจัยชํานาญการ และทีมนักวิจัยประกอบด้วย น.ส.ประภัสสร รักถาวร น.ส.เกสรี กลิ่นสุคนธ์ น.ส.ลลิตา คชารัตน์ น.ส.สริสา สายกโรจน์ น.ส.ทิพาพร […]

ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิผลผลิตจากงานวิจัยออกบูธ ในงาน Thailand Bakery & Icecream 2019 ครั้งที่ 13 ณ ไบเทค บางนา

วันที่ 28-31 มีนาคม 2562 ณ งาน Thailand Bakery&Icecream 2019 ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา EH-106 KAPI ได้นำผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ GENGIGRAIN มาจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิสำหรับทำเค้กเนย ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิสำหรับทำโดนัท วาฟเฟิล แพนเค้ก ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิสำหรับทำบราวนี่ และสาธิตการทำเค้กเนย บราวนี่ โดนัทให้ได้ลองทาน โดยมี Highlight เป็นการสาธิตการทำชูครีมโดยผู้ชนะการประกวด Gengigrain contest 2019                  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ผลิต

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ได้มีการประกาศรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนและโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนใน ภาคความร้อน กลุ่มผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบในการพิจารณาวิสาหกิจ ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่กําหนดไว้จํานวน 18 ราย แล้วนั้น จึงให้ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศตามเอกสารแนบ(คลิกที่นี่) หรือดูรายชื่อตามรายการด้านล่างนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนสถานีผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล ตําบลท่าชี 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมผลผลิตการเกษตรอําเภอภูซาง 3. วิสาหกิจชุมชนรวบรวมพืชและส่งเสริมปลูกพืชแบบยั่งยืน 4. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลฝั่งแวน 5. วิสาหกิจชุมชนวี, กรับใหญ่ รีไซเคิล 6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผลิตและแปรรูปกระถิน 7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน 8. วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 9. วิสาหกิจชุมชนพลังงานชีวมวลม่วงคํา 10.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรและคุณภาพชีวิตอําเภอสอง 11. วิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง 12. วิสาหกิจชุมชนวนกรชีวมวล 13.วิสาหกิจชุมชนลานเทปาล์มคลองขนาน 14.วิสาหกิจชุมชนสถานีพลังงานชุมชนตําบลสมอทอง 15.วิสาหกิจชุมชนนอร์ทเทิร์นฟูดโปรดัก […]

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 1

หลักสูตร การอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” สถาบันผลิตผลเกษตรฯ เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชต้นทุนต่ำด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” รุ่นที่ 1 ให้แก่ เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบต้นทุนต่ำ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคเกษตร และการส่งออกต้นพันธุ์พืช โดยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการสร้างความมั่นคงจากเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป การอบรมรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2562 สมัครรุ่นที่ 1 ได้ทางออนไลน์ คลิก รุ่นที่   วันที่อบรม    สถานที่ จำนวนที่รับ   1   22-24 เมษายน 2562   […]

พบกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากงานวิจัย KAPIOKU ได้ที่ Terminal 21 ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มีนาคม

ในวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 พบกับบูธผลิตภัณฑ์ของ KAPIOKU ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยโดยนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โปรตีนรังไหม แฮนด์ครีม ลิปบาล์ม โลชั่น สบู่เหลว และผลิตภัณฑ์บำรุงจากโปรตีนรำข้าว Sleeping cream, Bright cream, Essence, Albumin gel, Aging serum และผลิตภัณฑ์จากเซ็ตกาแฟ สบู่ สครับกาแฟ และผลิตภัณฑ์อื่นอีกมากมาย ได้ที่ Terminal 21 ชั้น 5 (ตรงข้ามร้านแสนแซ่บ) พร้อมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอีกมากมาย    18-24 มีนาคม 2562    Terminal 21 ชั้น 5 (ตรงข้ามร้านแสนแซ่บ)         (+66) 082 541 5607    KAPIOKU    @KAPIOKU […]

1 2 3 4 5 6 21