ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

          เนื่องด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ (PDCA)  นั้น ในการนี้จึงขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ สัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 กำหนดการ   09.30-10.00 น.        ลงทะเบียน 10.00-10.20 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน 10.20-10.40 น.        ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา ………………………….– แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย) ………………………….– นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ 10.40-11.30 น.        รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน […]

Knowledge Management: ชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชากัญชงในประเทศไทย 7 พย. นี้

  Knowledge Management : กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น        กัญชง-กัญชากลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาเพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้ทันตามความต้องการของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ โดยเรียนเชิญ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ นักวิจัย สังกัดฝ่ายนาโนฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หมายเหตุ * กิจกรรมบรรยายนี้ เฉพาะบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2562 ช่วงเช้าเป็นพิธีการงานนนทรีสีทอง 62 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในช่วงเย็นบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ต่างร่วมกันจัดงานเลี้ยง และการแสดงส่งท้ายความสุขให้แก่นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง      

ภาพบรรยากาศงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

  วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงาน “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน    

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

  เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562 “ร้อยใจด้วยรัก ถักทอด้วยผูกพัน” วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.        ลงทะเบียน                                             (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณอายุ) 17.00 – 17.15 […]

เชิญชวนบุคลากร KAPI เข้าร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562”

  วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย […]

KAPI ร่วมงานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ปี 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดยนายธนกิจ เฮียงโฮม นางกาญจนา ขันติศิริ นางสาวเทพา ผุดผ่อง นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์ นายอานนท์ รกไพร และคณะ เข้าร่วมงานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ปี 2562 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมวางพวงมาลาในพิธีประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร      ประวัติคุณสืบ นาคะเสถียร           สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 – 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตครอบครัว           สืบมีชื่อเดิมว่า “สืบยศ” มีชื่อเล่นว่า “แดง” เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน […]

ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 2562

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากรในสถาบัน มีการต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน จากนั้นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยวิทยากร น.ท.ดร.ศิลัท เหรียญมณี และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเข้าฐานร่วมเล่นเกมต่างๆ วาดภาพ ใบ้คำ คีบหนังยาง ต่อโดมิโน่ ซึ่งในทุกๆฐานจะเน้นให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในสถาบัน      

2 สิงหาคมนี้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ ได้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งสถาบันฯ โดยในปี 2562 นี้ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากร จากนั้นจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา โหราเรือง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน เพื่อเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันในการดำเนินงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อควรระวัง และทราบหลักการในการคิดต้นทุนโครงการวิจัย  

1 2 3 4