บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ        

สุดเจ๋ง!! นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster Award” ที่เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) & The 7th Chinese National NIR Conference” ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดย ดร.ศุมาพร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในใบหม่อน ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ดร.ศุมาพร ยังได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster […]

“KAPI Green Campaign” โครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดโครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติกในโปรเจค “KAPI Green Campaign” โดยถือโอกาสเนื่องในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ทำการเปิดตัว Campaign นี้ เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก โดยแบ่งการคัดแยกเป็น 1. ถุงพลาสติก 2. กระดาษที่ใช้ครบแล้วทั้ง2หน้า 3. ขวดน้ำพลาสติก ที่สำคัญ ในโครงนี้ยังได้นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป เช่น ที่รองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อทุกคนช่วยกันดูแล