เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562

  เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2562 “ร้อยใจด้วยรัก ถักทอด้วยผูกพัน” วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.        ลงทะเบียน                                             (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณอายุ) 17.00 – 17.15 […]

เชิญชวนบุคลากร KAPI เข้าร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562”

  วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 ” ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ในรัชกาลที่ 10 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย […]

KAPI ร่วมงานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ปี 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดยนายธนกิจ เฮียงโฮม นางกาญจนา ขันติศิริ นางสาวเทพา ผุดผ่อง นางสาวผุสดี สุขพิบูลย์ นายอานนท์ รกไพร และคณะ เข้าร่วมงานสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ปี 2562 จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมวางพวงมาลาในพิธีประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร      ประวัติคุณสืบ นาคะเสถียร           สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 – 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตครอบครัว           สืบมีชื่อเดิมว่า “สืบยศ” มีชื่อเล่นว่า “แดง” เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน […]

ภาพบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ 2562

  ภาพบรรยากาศกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากรในสถาบัน มีการต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมแสดงความยินดีในงาน จากนั้นเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร โดยวิทยากร น.ท.ดร.ศิลัท เหรียญมณี และทีมงาน เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ทั้งกิจกรรมเข้าฐานร่วมเล่นเกมต่างๆ วาดภาพ ใบ้คำ คีบหนังยาง ต่อโดมิโน่ ซึ่งในทุกๆฐานจะเน้นให้เกิดความสามัคคีระหว่างคนในสถาบัน      

2 สิงหาคมนี้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ ได้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งสถาบันฯ โดยในปี 2562 นี้ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากร จากนั้นจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา โหราเรือง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน เพื่อเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันในการดำเนินงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อควรระวัง และทราบหลักการในการคิดต้นทุนโครงการวิจัย  

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยสถาบันมีเป้าหมายบริหารองค์กร ปี 2560 – 2563 ดังนี้ สถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยและขยายผลด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากธรรมชาติ  สถาบันแนวหน้าในการวิจัยและขยายผลด้านการจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน  หน่วยวิจัยและขยายผลที่มีความพร้อม Co-creation ด้าน Biorefinery และ Bioeconomy แบบครบวงจร  ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” โดย คุณคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิชาการ CSIRO Plant Industry, Australia เพื่อให้บุคลากรวิจัยได้รับองค์ความรู้เพื่อสำหรับเขียนผลงานตีพิมพ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถตีพิมพ์ผลงานได้ตามเป้าหมายของสถาบันฯ และ มีแผนงานสร้าง Digital knowledge center ขึ้นในสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้  

กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562”

กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562” ช่วงเช้า วันที่ 10 และ11 เมษายน 2562 KAPI นำโดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรสถาบันร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ ในช่วงบ่าย วันที่ 10 เมษายน 2562          

นักวิจัย KAPI ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University, Japan โดยการสมัครรับทุนร่วมกับ Prof. Harumi Sato อาจารย์ประจำ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Japan ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการ “Initiative for the Implement of the Diversity Research Environment” จาก “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Grant” ประเทศญี่ปุ่น  ในโปรแกรมดังกล่าว  ดร.ศุมาพร จัดการบรรยาย ในหัวข้อ Fundamental of Chemometrics […]

เชิญชวนบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”

 โครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”  วันพุธที่  10  เมษายน 2562   14.00 – 16.00น. ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  สถาบันผลิตผล-เกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ และมุ่งที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………… กำหนดการ   14.00 –  14.15  น.      ลงทะเบียน   14.15 –  16.00  น.      พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ *ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทย      

1 2 3 4 5