5 เรื่อง ที่นักวิจัยต้องรู้ : การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.

Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ได้เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. 2. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง 3. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ 4. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหาร 5. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการกล่าวอ้าง   จัดทำโดย โครงการการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด : คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    

ภาพกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น. แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 1 VS   ทีม 2 คู่ที่ 3   ทีม 2 VS   ทีม 2 หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน […]

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561

เรียนเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้าร่วมงานขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ(กิ่งนนทรีสีทอง) ประจำปี 2561 “รักหนึ่งคำจดจำตลอดไป” วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง กำหนดการ 16.00 – 17.00 น.           ลงทะเบียน (ผู้ร่วมงานรับของที่ระลึก/เขียนการ์ดความประทับใจต่อผู้เกษียณ/                                        ถ่ายรูปร่วมกับผู้เกษียณ) 17.00 – 17.15 น.      […]

บรรยากาศงานกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 วันที่ 8 กันยายน 2561 บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพัฒนาพี้นที่บริเวณรอบตึกสำนักงาน ในงาน”วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.” โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล กล่าวรายงาน และดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน   ภาพบรรยากาศงาน      

นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว”

  นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว” จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ และนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นักวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ     โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมความดีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในโครงการธนาคารความดี ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาในโครงการพุทธธรรมนําปัญญามอบพระพุทธรูปประจําห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในโครงการ รักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และที่สําคัญการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนเจ๊ะบิลัง หมู่ 2 […]

KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

  กำหนดการสำคัญ  รายชื่อสมาชิก วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young 1. แข่งขันทายชื่อขนม 2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม 3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น. แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 2 […]

กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ดังนี้ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สำนัก […]

บรรยากาศกิจกรรม “Positive & Healthy Life”

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากรจาก Fitness Plus มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมสาธิตการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม และหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น                    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    

1 2 3 4