2 สิงหาคมนี้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสถาบันฯ ได้ถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาการจัดตั้งสถาบันฯ โดยในปี 2562 นี้ สถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 28 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตลอดจนให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจและความก้าวหน้าพัฒนาของหน่วยงาน โดยในช่วงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถาบันฯ และบุคลากร จากนั้นจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ในองค์กร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา โหราเรือง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน เพื่อเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันในการดำเนินงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อควรระวัง และทราบหลักการในการคิดต้นทุนโครงการวิจัย  

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศเป็นผู้แทนผู้อำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปี 2561 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยสถาบันมีเป้าหมายบริหารองค์กร ปี 2560 – 2563 ดังนี้ สถาบันที่มีชื่อเสียงในการวิจัยและขยายผลด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากธรรมชาติ  สถาบันแนวหน้าในการวิจัยและขยายผลด้านการจัดการชีวมวลเพื่อพลังงานอย่างยั่งยืน  หน่วยวิจัยและขยายผลที่มีความพร้อม Co-creation ด้าน Biorefinery และ Bioeconomy แบบครบวงจร  ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” โดย คุณคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิชาการ CSIRO Plant Industry, Australia เพื่อให้บุคลากรวิจัยได้รับองค์ความรู้เพื่อสำหรับเขียนผลงานตีพิมพ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถตีพิมพ์ผลงานได้ตามเป้าหมายของสถาบันฯ และ มีแผนงานสร้าง Digital knowledge center ขึ้นในสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้  

กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562”

กิจกรรม“วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี 2562” ช่วงเช้า วันที่ 10 และ11 เมษายน 2562 KAPI นำโดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรสถาบันร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ ในช่วงบ่าย วันที่ 10 เมษายน 2562          

นักวิจัย KAPI ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University, Japan โดยการสมัครรับทุนร่วมกับ Prof. Harumi Sato อาจารย์ประจำ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Japan ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการ “Initiative for the Implement of the Diversity Research Environment” จาก “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Grant” ประเทศญี่ปุ่น  ในโปรแกรมดังกล่าว  ดร.ศุมาพร จัดการบรรยาย ในหัวข้อ Fundamental of Chemometrics […]

เชิญชวนบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”

 โครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”  วันพุธที่  10  เมษายน 2562   14.00 – 16.00น. ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  สถาบันผลิตผล-เกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ และมุ่งที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………… กำหนดการ   14.00 –  14.15  น.      ลงทะเบียน   14.15 –  16.00  น.      พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ *ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทย      

ขอเชิญบุคลากร KAPI เข้าร่วม “โครงการสัมมนาการทบทวนและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562”

  ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  กำหนดการ   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.20 น. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน 09.20 – 10.40 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา     – แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย)     – นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ 10.40 […]

นักวิจัย KAPI ดร.วราภรณ์ เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพมหานคร     ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา การกระตุ้นการผลิตสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “ฟังไจ” (Fungi) สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและยา ประกอบด้วย โปรตีน แป้งไขมันต่ํา และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามินบีรวมวิตามินซี กรดไรโบฟลาวิน กรดนิโคตินิค ตลอดจนสารพฤกษเคมี นอกจากนี้เห็ดยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดบีต้ากลูแคน ซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต่อต้านจุลินทรีย์ และยังประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอีกด้วย จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมีส่วนช่วยชะลอความชรา จากงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าเส้นใยเห็ด Auricularia delicata (RSPC00622) มีปริมาณสารบีต้ากลูแคนสูงที่สุด และเส้นใยเห็ด […]

KAPI จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากร คุณคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิชาการ CSIRO Plant Industry, Australia และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันฯ ได้รับองค์ความรู้ในการเขียนผลงานตีพิมพ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ ได้ต่อไปในอนาคต    

KAPI ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 ด้วยของขวัญสุดพิเศษผลผลิตงานวิจัยเด่น

  วันที่ 4 มกราคม 2562 ในช่วงเช้าทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางกัณทิมา โอชารส นางอัครเทวี ผลาเกส นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง นางกาญจนา ขันติศิริ นางสุนทรา อุชุภาพ นางสาวนภา มารมย์ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์     […]

1 2 3 4 5