นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว”

  นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากผลงานวิจัย “อัลบูมินจากรำข้าว” จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางสาวธัญลักษณ์ สีลาจันทร์ และนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย นักวิจัย สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

ผู้อํานวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี 2561  สาขา พลังงาน ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ     โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดีกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อน ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยได้ดําเนินการจัดกิจกรรมความดีหลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น ส่งเสริมสนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในโครงการธนาคารความดี ส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาในโครงการพุทธธรรมนําปัญญามอบพระพุทธรูปประจําห้องเรียน ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในโครงการ รักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การจัดการขยะในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน และที่สําคัญการสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในพื้นที่ชุมชนเจ๊ะบิลัง หมู่ 2 […]

KAPI Sports Day 2018 : Forever Young

  กำหนดการสำคัญ  รายชื่อสมาชิก วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรม Kick off : KAPI Sport Day 2018 Forever Young 1. แข่งขันทายชื่อขนม 2. แข่งแต่งหน้าสวยงาม 3. แข่งความจำ วาดภาพ และทายภาพ สมุนไพร   วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 16:00 – 19:00 น. แข่งขันแบดมินตัน ประเภท คู่ผสม (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 2 […]

กิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561”

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ดังนี้ 1. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดีให้สอดคล้องกับโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และสร้างจิตสำนึกร่วมกันให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจกรรมพัฒนา โดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้มหาวิทยาลัยฯ ของเราให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 4. เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานกิจกรรม “7 ส.” ในแต่ละพื้นที่ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย สุขลักษณะ สวยงาม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน คณะ สำนัก […]

บรรยากาศกิจกรรม “Positive & Healthy Life”

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากรจาก Fitness Plus มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย พร้อมสาธิตการออกกำลังกายเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลากรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม และหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันมากขึ้น                    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.    

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Positive & Healthy Life

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive & healthy life” ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง โดยสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง QR Code หรือ Google Form ภายในวันที่ 6 ส.ค. 61        

Kick off…งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young”

Kick off … งานพิธีเปิดกีฬาสี “KAPI Sport Game 2018: Forever Young” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการฯ มอบธงสีให้แก่ผู้แทนสี โดยมีการแข่งขันกิจกรรมพิเศษภายใต้คอนเซ็ปของแต่ละสี คือ สีม่วง KAPIOKU สีส้ม GENGIGRAIN และสีเขียว ไพลไทย ภายในงานประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบไปด้วย แข่งขันทายชื่อขนม แข่งขันแต่งหน้าสวยงาม และแข่งขันความจำ วาดภาพและทายภาพสมุนไพร โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง    

ร่วมแสดงความยินดี KAPI จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 27 ปี

KAPI ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 29 กรกฏาคม โดยปีนี้สถาบันฯ ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ : KAPI Forever Young” โดยดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ พร้อมด้วยรศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และนางวารุณี ธนะแพสย์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับสถาบันฯ  พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ณ อาคารปฏิบัตรการวิจัยกลาง ชั้น 9    

KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.        

1 2 3 4 5