นักวิจัย KAPI ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุน “Exchange Program” จาก Kobe University, Japan โดยการสมัครรับทุนร่วมกับ Prof. Harumi Sato อาจารย์ประจำ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University, Japan ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการ “Initiative for the Implement of the Diversity Research Environment” จาก “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Grant” ประเทศญี่ปุ่น  ในโปรแกรมดังกล่าว  ดร.ศุมาพร จัดการบรรยาย ในหัวข้อ Fundamental of Chemometrics […]

เชิญชวนบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมโครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”

 โครงการ “วันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทยปี  2562”  วันพุธที่  10  เมษายน 2562   14.00 – 16.00น. ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  สถาบันผลิตผล-เกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ และมุ่งที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานวันสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………… กำหนดการ   14.00 –  14.15  น.      ลงทะเบียน   14.15 –  16.00  น.      พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหารของสถาบันฯ *ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการแต่งกายชุดผ้าไทย      

ขอเชิญบุคลากร KAPI เข้าร่วม “โครงการสัมมนาการทบทวนและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562”

  ขอเชิญบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาการทบทวน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  กำหนดการ   08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.20 น. รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผน ติดตามและประเมินผล   กล่าวรายงาน 09.20 – 10.40 น. ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ  กล่าวเปิดการสัมมนา     – แนะนำทีมผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย)     – นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสถาบันฯ 10.40 […]

นักวิจัย KAPI ดร.วราภรณ์ เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยฯ มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 25

ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตรฯเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยครั้งที่ 25 ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม แอทธินี กรุงเทพมหานคร     ผลงานที่ได้รับรางวัล สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา การกระตุ้นการผลิตสารบีต้ากลูแคนและสารฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน ดร. วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า “ฟังไจ” (Fungi) สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและยา ประกอบด้วย โปรตีน แป้งไขมันต่ํา และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามินบีรวมวิตามินซี กรดไรโบฟลาวิน กรดนิโคตินิค ตลอดจนสารพฤกษเคมี นอกจากนี้เห็ดยังประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตชนิดบีต้ากลูแคน ซึ่งเป็นพอลิแซคคาไรด์ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ต่อต้านจุลินทรีย์ และยังประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสอีกด้วย จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญมีส่วนช่วยชะลอความชรา จากงานวิจัยเบื้องต้นพบว่าเส้นใยเห็ด Auricularia delicata (RSPC00622) มีปริมาณสารบีต้ากลูแคนสูงที่สุด และเส้นใยเห็ด […]

KAPI จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” ให้ความรู้แก่บุคลากรสถาบัน

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Writing Journal Papers” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 โดยทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญวิทยากร คุณคงศักดิ์ ภิญโญภูษาฤกษ์ นักวิชาการ CSIRO Plant Industry, Australia และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มาให้ความรู้แก่บุคลากร โดยมี ดร.ปฐมา จาตกานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งสิ้น 44 คน โดยกิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันฯ ได้รับองค์ความรู้ในการเขียนผลงานตีพิมพ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตีพิมพ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ ได้ต่อไปในอนาคต    

KAPI ร่วมส่งมอบความสุขปีใหม่ 2562 ด้วยของขวัญสุดพิเศษผลผลิตงานวิจัยเด่น

  วันที่ 4 มกราคม 2562 ในช่วงเช้าทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภายใน ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นางกัณทิมา โอชารส นางอัครเทวี ผลาเกส นางจันทร์เพ็ญ กรอบทอง นางกาญจนา ขันติศิริ นางสุนทรา อุชุภาพ นางสาวนภา มารมย์ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์     […]

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทางสถาบันผลิตผลเกษตรฯ นำโดย ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ผู้อำนวยการสถาบัน  ดร.ปฐมา จาตกานนท์  นายธนกิจ เฮียงโฮม  นางสาวชลลดา บุราชรินทร์  นางกาญจนา ขันติศิริ และนายทศพล อุมะมานิต ร่วมมอบกระเช้าแด่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในกระเช้าเป็นผลงานวิจัยเด่นของสถาบัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ ชีสเค้ก GENGI GRAIN และทองม้วนรสฟักทอง โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว  จากนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม KAPIOKU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 และผลิตภัณฑ์โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และการจัดการของเสีย ไวน์กระเจี๊ยบ และไวน์สับปะรด     

ภาพบรรยากาศงาน KAPI New Year 2019 : กำหนดการ KAPI Sport Day 2018 Forever Young & งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561

      กำหนดการการแข่งขันกีฬาสีฮาเฮ สามัคคีปีใหม่ภายในของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI Sport Day 2018 Forever Young) วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. เหยียบทำลายล้างลูก(โป่ง) ศึกเก้าอี้ดนตรี ปะแป้งฉะดะ แข่งวิบาก(กรรม) กำหนดการ งานสืบสานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 –  21.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง   10.00 -12.00 น.      กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ณ ห้อง 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง 16.00 – 11.00 น.     ลงทะเบียน 17.00 […]

5 เรื่อง ที่นักวิจัยต้องรู้ : การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย.

Motion Graphic สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยา ได้เสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการขึ้นทะเบียน อย. 2. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. เครื่องสำอาง 3. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหารใหม่ 4. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. อาหาร 5. สิ่งที่นักวิจัยต้องรู้…การขอขึ้นทะเบียน อย. ยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการกล่าวอ้าง   จัดทำโดย โครงการการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักวิจัยเพื่อการยื่นขอจดทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด : คู่มือประชาชน ฉบับผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร    

ภาพกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมกีฬาสี KAPI Sport Game 2018 : Forever Young (กีฬาแชร์บอล)   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:00-19:00 น. แข่งขันแชร์บอล ประเภท 7 คน (ในสนามชายไม่เกิน2คน) / (รวม 3 เกมส์) คู่ที่ 1   ทีม 1 VS   ทีม 1 คู่ที่ 2   ทีม 1 VS   ทีม 2 คู่ที่ 3   ทีม 2 VS   ทีม 2 หมายเหตุ นักกีฬาส่งรายชื่อ ได้ 15 คน […]

1 2 3 4 5 6