KAPI ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.        

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปี 2561

  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ (KAPI) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน โดยผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม K 902 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 43 ราย แบ่งออกเป็นเป็น นิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ราย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น 31 ราย ประกอบไปด้วย – มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 ราย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ราย – มหาวิทยาลัย.ธรรมศาสตร์ 1 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 ราย – มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ […]

บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา

  บุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีถวายพระพรในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ        

สุดเจ๋ง!! นักวิจัย KAPI ได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster Award” ที่เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th Asian NIR Symposium (ANS2018) & The 7th Chinese National NIR Conference” ณ เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน   โดย ดร.ศุมาพร ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Near-Infrared Analysis of Bioactive Contents and Antioxidant Capacities in Mulberry Leaves” ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วและไม่ทำลายด้วยเทคนิคอินฟราเรดย่านใกล้เพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันในใบหม่อน ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ดร.ศุมาพร ยังได้รับรางวัล “ANS2018 Best Poster […]

“KAPI Green Campaign” โครงการคัดแยกขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้

     สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”และเป้าหมายของสถาบันผลิตผลเกษตรคือ เป็นองค์กรแห่งการวิจัย ใฝ่รู้ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันสุขภาพดีมีความสุข จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ และลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งนำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป ในโปรเจค KAPI Green Campaign เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติก การมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งการคัดแยกเป็น 1.ขวดน้ำพลาสติก 2.ถุงพลาสติก 3.กระดาษให้แล้วทั้ง 2 ด้าน กิจกรรม • รวบรวมขยะจากทุกห้องปฏิบัติการทุก2 สัปดาห์ • รับอาสาสมัครเพื่อคัดแยกขยะ ทุก 1 เดือน • ประกาศผลหน่วยที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมการคัดแยกอย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรมปีใหม่ • นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ที่รองแก้วจากฝาขวดพลาสติก ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้น เมื่อทุกคนช่วยกันดูแล      

1 5 6 7