งานวิจัย : การสังเคราะห์อนุภาคโลหะเงินระดับนาโน ด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์ จากเชื้อแอคติโนมัยสีท และการประยุกต์ใช้

ผู้แต่ง : นางสาวประภัสสร รักถาวร, ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, ดร.อันธิกา บุญแดง, นางสาวลลิตา คชารัตน์ และ นางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์

งานวิจัย : สมบัติและฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของสารสกัดโปรตีนอัลบูมินจากรําข้าวขาวดอกมะลิ 105

ผู้แต่ง : ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, พรพิมล จันทร์ฉาย และหทัยรัตน์ ริมคีรี

งานวิจัย : การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่จากสวนป่าไผ่ขนาดเล็กในประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพและเส้นใย

ผู้แต่ง : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Andras Darabant,วนิดา อัดกล้า, เทพา ผุดผ่อง, สุธีรา วิทยากาญจน์ และเกษม หฤทัยธนาสันติ์

งานวิจัย : ผลของการฟอกขาวปราศจากคลอรีนต่อสมบัติของเยื้ออะซิโตโซล์วจากไม้สน

ผู้แต่ง : สุธีรา วิทยากาญจน์, เตชธรรม ทินภัทรอนุกูล, สมบูรณ์ ปลื้มปัญญา และ วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

1 2 3 4