งานวิจัย : การศึกษาผลของสารควบคุมความหนืดที่มีต่อสมบัติของยางคอมปาวด์ (Study in effect of viscosity stabilizer on properties of compounded rubber)

ผู้แต่ง : วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, สิริญาดา เกิดเมฆ , รัตนา ตันฑเทอดธรรม, กล้าณรงค์ ศรีรอต และ รังสิมา ชลคุป

งานวิจัย : การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากไม้กระถินโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

ผู้แต่ง : อันธิกา บุญแดง, พิลาณี ไวยถนอมสัตย์, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, ชนาพร ตระกูลแจะ และ วุฒินันท์ คงทัด

งานวิจัย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

ที่ปรึกษาโครงการ : รศ.ดร.สงคราม ธรรมมิญช และนางวารุณี ธนะแพสย์ หัวหน้าโครงการ : ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

งานวิจัย : แผ่นสติ๊กเกอร์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และระงับกลิ่นเท้า

ผู้แต่ง : คุณเกสรี กลิ่นสุคนธ์, ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, คุณประภัสสร รักถาวร, คุณลลิตา คชารัตน์, คุณวีระศรี เมฆตรง และ รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

1 2 3 4