งานวิจัย : การใช้เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการเพิ่มการเติบโตและการรอดชีวิตของต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้แต่ง : วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ยุพา ปานแก้ว, รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, พนิดา วงษ์แหวน, สิริทรัพย์ เลิศปรัชญานันท์, ศุภากร ดวนใหญ่ และรุ่งโรจน์ พิทักษ์ด้านธรรม

งานวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมในน้ำทิ้งของถ่านกัมมันต์จากไม้โตเร็วในประเทศไทย

ผู้แต่ง : วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, พิชชาภัทร์ กุลมา, ทินนกร พิริยโยธา และพิลาณี ไวถนอมสัตย์

งานวิจัย : การผลิตเอนไซม์แทนเนสจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรม

ผู้แต่ง : สุคันธรส ธาดากิตติสาร, นิศาชล ปักการะโน, อุมาพร อมรธีระกุล, ภัทร คมกมล และพิลาณี ไวถนอมสัตย์

1 2 3 4