งานวิจัย : การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกหวานและมะเขือเทศที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน ในโรงเรือนระบบปิด

ผู้แต่ง : ยุทธนา บรรจง, ณัฏฐ์สิรี ลักษณะอารีย์, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เทพา ผุดผ่อง และเกษม หฤทัยธนาสันต์

งานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม

ผู้แต่ง : สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, หทัยรัตน์ ริมคีรี, สุพนิดา วินิจฉัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และสุคันธรส ธาดากิตติสาร

งานวิจัย : การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์อ้อยต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง : รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว, ยุพา ปานแก้ว, ทิพาวดี ตินนังวัฒนะ, พนิดา วงษ์แหวน, วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, วิภารัตน์ พิทักษ์ด้านธรรม, ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์ และธวัช หะหมาน

งานวิจัย : สมรรถภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟักข้าวแหล่งพันธุ์ไทย และเวียดนามในการเก็บเกี่ยวปีแรก

ผู้แต่ง : ยุทธนา บรรจง, มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์ และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์

งานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทย

ผู้แต่ง : กล้าณรงค์ ศรีรอต, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, ปฐมา จาตกานนท์, เอ็ง สโรบล, สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ และรุ่งทิวา วันสุขศรี

งานวิจัย : การผลิตน้ำมันหอมระเหยและสารหอมจากพรรณไม้หอมไทย

ผู้แต่ง : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, สรัญญา วัชโรทัย, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, พจมาน พิศเพียงจันทร์, ประภัสสร รักถาวร และพุฒิตา พันจี

งานวิจัย : ศักยภาพของกระถินยักษ์ ยูคาลิปตัส กระถินเทพา และกระถินเทพาณรงค์ในการปลูกเป็นสวนป่าพืชพลังงาน

ผู้แต่ง : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, เกษม หฤทัยธนาสันติ์, เอกพงษ์ ธนะวัติ, ศักดา พรมเลิศ และเอกชัย บ่ายแสงจันทร์

1 2 3 4