ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2564  เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยดำเนินการเปิดรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานเลขานุการ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ได้แก่  1. นางสาววิรินทร์ดา  สุขน้อย T กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก วัน เวลา ภาค สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 21  กันยายน พ.ศ 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2   อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 1 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอก  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง                       นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                           ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ พืชสวน พฤกษศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน              30,000 บาท […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว   ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ จำนวน  1 อัตรา บัดนี้  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ T ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก  อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท จำนวน 1 อัตรา  สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T ลำดับที่ รายชื่อผู้สอบได้ 1 นายนภัส แก้วตระกูลชัย T  กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการรายงานตัว ณ […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่งที่จะคัดเลือกแต่งตั้ง   หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ   สำนักงานเลขานุการ               จำนวน  1 ตำแหน่ง T คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก             มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงแหน่งหัวหน้างาน  ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563  T เปิดรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น. ทุกวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2942-8600 ต่อ   208 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือยื่นสมัครมาทาง E-mail :aapnpm@ku.ac.th   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ที่ทำการคัดเลือก วันที่ 23 กันยายน […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา ระดับปริญญาตรี

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา  ระดับปริญญาตรี  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างเหมา T ตำแหน่ง                       นักประชาสัมพันธ์   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                            ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา    […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ T ตำแหน่ง   นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T เลขประจำตัวสอบ – รายชื่อ นางสาวสิรินันทน์ สุขทวี   นายนภัส แก้วตระกูลชัย นางสาวศยามล สิทธิสาร นายปัฐมิทธิ์ สระศรีรัตน์  T กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์  T วัน เวลา และสถานที่ ภาค […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท และนักวิชาการพัสดุ ระดับปริญญาตรี

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงวันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จำนวน  2 อัตรา บัดนี้  ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ( ก.บ.ม.) ได้พิจารณาอนุมัติแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564     จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้ T ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท  อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท จำนวน 1 อัตรา  สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T ลำดับที่ รายชื่อผู้สอบได้ 1 นายทศพล  อุมะมานิต 1  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

ามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      ลงวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา โดยดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว นั้น  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ T ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 30,000 บาท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ T   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและรายละเอียดเพิ่มเติม T กำหนดวัน เวลา  และสถานที่ ทำการคัดเลือก   วัน เวลา ภาค สถานที่ทำการคัดเลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30  – 15.30 […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิัย และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  2 อัตรา นั้น  บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ   จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ T ตำแหน่งที่ 1 นักวิจัย ระดับปริญญาโท อัตราค่าจ้าง 24,000 บาท สังกัด ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ                                               รายชื่อ นายทศพล อุมะมานิต  T ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการพัสดุ  ระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 21,000 บาท สังกัด สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขประจำตัวสอบ                            […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย  จำนวน 1 อัตรา ระดับวุฒิปริญญาเอก  สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่ง                        นักวิจัย   จำนวน 1 อัตรา ระดับ                           ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร วนศาสตร์ การจัดการทรัพยากร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมเกษตรหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเทียบเท่า อัตราเงินเดือน        […]

1 2 3 6