การบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (KM ครั้งที่ 9/2559)

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2559” โดยในการนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาดของอาคารและสถานที่บริเวณรอบสถาบันผลิผลเกษตรฯ

นักวิจัยรับการสัมภาษณ์

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) พร้อม ดร. รังสิมา ชลคุป ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และ ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์  ร่วมรับการสัมภาษณ์จากนักวิจัย

ร่วมงาน “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ) นำบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เข้าร่วมงานวางพวงมาลารำลึก “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ประจำปี 2559