การอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การอบรมหลักสูตร “การนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและการตรวจสอบคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์  2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์  2560 โดยมี ดร.สุภนิดา วินิจฉัย นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล และคณะ

คณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมเพื่อสร้างโครงการขับเคลื่อนงานโอท็อปไปสู่ SME

มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ (นางวารุณี ธนะแพสย์) และคณะผู้บริหารของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์  ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการ) คณะผู้บริหาร และนักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ให้การต้อนรับ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม