การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา” ปี 2560

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากยางพารา” โดยมี ดร.รังสิมา ชลคุป หัวหน้าโครงการฯ ดร.นัฎพร ขนุนก้อน ดร.วีรศักดิ์ สมิทพงศ์ รศ.ดร.รังรอง ยกล้าน  ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ และคณะ จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรม

การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ”

นางวารุณี ธนะแพสย์ (ผู้อำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ)  เป็นประธานในเปิด-ปิด การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ฟลาวมันสำปะหลังและฟลาวข้าวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ” ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ปฐมาจาตกานนท์  รศ.ดร.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ รศ.ดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท ดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม และคณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ”

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดการอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากการปลูกผลไม้เศรษฐกิจ” ประจำปี 2560 โดยมี  ดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ และ ดร.เนตรดาว มุสิกมาศ และคณะ

นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 Food Innovation  2017″ และได้นำเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์