KAPI จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดอบรมเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านนโยบาย