KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำนักศึกษาหลักสูตร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการเอนไซน์และจุลินทรีย์ โดยมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร