Knowledge Management: ชวนฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชากัญชงในประเทศไทย 7 พย. นี้

  Knowledge Management : กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคลากรสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น        กัญชง-กัญชากลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชาเพื่อเปิดทางสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น       สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักด้านงานวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยให้ทันตามความต้องการของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัยของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ โดยเรียนเชิญ ดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ นักวิจัย สังกัดฝ่ายนาโนฯ ที่ได้เข้ารับการอบรมองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หมายเหตุ * กิจกรรมบรรยายนี้ เฉพาะบุคลากรของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เท่านั้น

กิจกรรม “DIY: ยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร” ณ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้จัดกิจกรรมการสาธิตและให้ความรู้การทำยาหม่องแฟนซีจากพืชสมุนไพร ให้กับน้องๆ นิสิต นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้สนใจทุกท่านได้เรียนรู้เทคนิค และฝึกปฏิบัติการทำยาหม่องแฟนซีจากสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร

KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับโลก” และเรียนเชิญ Dr. Shinobu Ito.