KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีโลก”

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมสารสกัด นำแบรนด์ไทยสู่เวทีระดับโลก” และเรียนเชิญ Dr. Shinobu Ito.