KAPI จัดอบรมหลักสูตร “การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ร่วมกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐานการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก”