KAPI จัดสัมมนาการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดสัมมนา การทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ การวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินแผนยุทธศาสตร์