KAPI นำสองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Eat me และ Chew D ร่วมงาน SmartBiz Expo ณ ประเทศจีน

ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และนางสาวประภัสสร รักถาวร นักวิจัยฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมเดินทางพร้อมกับคณะอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม 2 ผลงานได้แก่ “Eat me”