การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา โหราเรือง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน เพื่อเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันในการดำเนินงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อควรระวัง และทราบหลักการในการคิดต้นทุนโครงการวิจัย