KU & KAPI จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม (COVID-19) ให้กับบุคลากรสถาบันฯ

  ติดต่อสอบถามได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คุณนภา มารมย์                   02942-8600-3 ต่อ 208                    aapnpm@ku.ac.th ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)