นักวิจัย KAPI เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

          นักวิจัยจาก KAPI นางสาวชลลดา บุราชรินทร์ และ นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation , CAEXPO 2019 ณ นครหนานหนิง มณฑณกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ได้ขึ้นกล่าวถึงนโยบาย Thailand 4.0 แนวทางการวิจัย ทั้ง Frontier Research, Biomedical Research, YOTHI Medical Innovation District (YMID) […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

    สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคิดต้นทุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา โหราเรือง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการวิจัยโดยมีแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านงานวิจัย ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน เพื่อเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ มากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันในการดำเนินงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิจัยจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านต้นทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงข้อควรระวัง และทราบหลักการในการคิดต้นทุนโครงการวิจัย