เว็บลิงค์

ลำดับที่ แหล่งทุนวิจัย
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
8. มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
9. ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ ความรู้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1. ศูนย์การตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
2. โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเยื่อและกระดาษจากปอสา
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้