งานการเจ้าหน้าที่

สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่

หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่องานการเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02-942-8600-3 ต่อ 208

 

1.

form IDP

 

2.

form JA

 

 

2.1  form JA ผู้บริหาร 1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63)

 

 

2.2  form JA ผู้ปฏิบัติงาน1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63)

 

 

2.3  form JA พนักงานเงินรายได้ 1-2564 (1 ก.ค. -31 ธ.ค.63)

 

3.

form PMS

 

4.

form กองทุนสวัสดิภาพ

 

 

4.1  form แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย

 

 

4.2  form แบบหนังสือแสดงเจตนา ระบุผู้รับเงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต

 

5.

form กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

6.

form การขอรับเงินชดเชย

 

7.

form การรับสมัครงาน

 

 

7.1  แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินงบประมาณ

 

 

7.2  แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานเงินรายได้

 

 

7.3  แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างโครงการ

 

 

7.4  แบบฟอร์มใบสมัครลูกจ้างเหมา

 

8.

form การลาออก

 

9.

form ขอจ้างลูกจ้างโครงการ

 

10.

form ขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

11.

form ขอมีบัญชีเครือข่ายนนทรีชั่วคราว (ไม่เกิน 1 ปี)

 

12.

form ขอมีบัตรประจำตัว

 

13.

form ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

14.

form ขออนุมัติเดินทาง

 

15.

form จัดทำทะเบียนประวัติ (บรรจุใหม่)

 

16.

form ตอบรับนิสิตฝึกงาน

 

17.

form บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน

 

18.

form เบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 

19.

form เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

20.

form ใบลาต่าง ๆ

 

21.

form ใบสมัครงาน

 

22.

form ประกันสังคม

 

23.

form ปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง

 

24.

form ลาศึกษาต่อ

 

25.

form สัญญาจ้างลูกจ้างโครงการ

 

26.

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

1.

flow การขอตำแหน่งชำนาญการ

 

2.

flow การขอรับเงินคืนจากรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

3.

flow การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

4.

flow การจ้างลูกจ้างโครงการ

 

5.

flow การประเมิน ( รองผอ./หัวหน้าฝ่าย/ผู้ช่วย ผอ. )

 

6.

flow การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน 

 

7.

flow การลาออก

 

8.

flow การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 

 

 

1.

checklist การขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

2.

checklist การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

3.

checklist เอกสารการขออนุมัติบรรจุ โอนย้าย

 

4.

checklist เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

5.

checklist เอกสารประกอบการตรวจสอบแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

 

6.

checklist เอกสารประกอบการเสนอ เรื่อง ขอแก้ไขคำนำหน้านาม ชื่อตัว และชื่อสกุล

 

7.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ

 

8.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาไปฝึกอบรม หรือวิจัย ณ ต่างประเทศ

 

9.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

 

10.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ

 

11.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง แจ้งกำหนดวันออกเดินทาง กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

12.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)

 

13.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่อง รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีลาฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ

 

14.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

 

15.

checklist เอกสารประกอบการเสนอเรื่องขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

Update: Nov 6, 2020