ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลายในการตรวจสอบวัตถุดิบ

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์**
1 วัดค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างในช่วงเนียร์อินฟราเรด (NIR) K005 300
2 วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (S-project) จำนวน 10-50 ตัวอย่าง K005 30,000/ชุดตัวอย่าง
3 วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (M-project) จำนวน 51-150 ตัวอย่าง K005 100,000/ชุดตัวอย่าง
4 วัดตัวอย่างด้วยวิธี NIRS รวมถึงการศึกษาเบื้องต้น และสร้างสมการ (L-project) จำนวน 151- 500 ตัวอย่าง K005 200,000/ชุดตัวอย่าง
5 ปริมาณวิตามินซี (ascorbic acid) วิเคราะห์ ด้วย HPLC K005 100 กรัม 1,200
6 ปริมาณกรดแกลลิก วิเคราะห์ ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500
7 ปริมาณกรดเฟรูลิก วิเคราะห์ ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500
8 ปริมาณกรดคาเฟอิก วิเคราะห์ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500
9 ปริมาณเคอร์คูมินในขมิ้น วิเคราะห์ด้วย Soxhlet extraction และวิเคราะห์ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500
10 ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรขมิ้น วิเคราะห์ด้วยSoxhlet extraction และวิเคราะห์ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500
11 ปริมาณ N-acetylneuraminic acid (NANA) วิเคราะห์ด้วย HPLC K005 50 กรัม 2,500

หมายเหตุ * ไม่รวมการทดลองเพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีอ้างอิง (Reference method)