ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
ค่า proximate
1 ปริมาณไขมัน K007 20 กรัม  550 15 วัน 
2 ปริมาณเถ้า K007 20 กรัม  500 15 วัน 
3 ปริมาณโปรตีน (Kjedahl method) K007 20 กรัม  500 15 วัน
4 ปริมาณความชื้น K007 20 กรัม 300 15 วัน
วิเคราะห์ไขมัน (lipid analysis)
5 สกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยตัวทำละลายอินทรีย์*
(Solvent extraction)
K004 ขั้นต่ำ 500 กรัม 1,500 30 วัน
6 สกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์* (Solvent extraction) A007-1 ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวอย่างที่ต้องการนำมาสกัด 1,500 5-7 วัน
7 เตรียมตัวอย่าง (Saponification) และวิเคราะห์องค์ประกอบกรดไขมันด้วยเทคนิค Gas chromatography – Flame ionization detection (GC-FID) A007-1 100 มิลลิกรัม 5,000 5-7 วัน
8 เตรียมตัวอย่าง (Derivatization) และระบุชนิดสารสกัดด้วยเทคนิค Gas chromatography
     –Mass spectrometry (GC-MS)
A007-1 100 มิลลิกรัม 6,000 5-7 วัน
9 ปริมาณโปรตีน (Lowry) K007 10 มิลลิลิตร 500 15 วัน
10 ปริมาณน้ำตาล (กลูโคส อะราบิโนส ไซโลส แมนโนส ซูโครส ฟรุคโตส) ด้วยเครื่อง High performance liquid chromatography (HPLC) K007 1 มิลลิลิตร 1,500 7 วัน
11 ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ (Reducing sugar) โดย DNS method K007 5 มิลลิลิตร 350 5 วัน
12 ปริมาณแป้งทั้งหมด (Total starch) K007 2 กรัม/
2 มิลลิลิตร
1,000 5 วัน
13 วิธี β-Glucan Assay Kit Megazyme K007 1 กรัม 1,500 7 วัน

หมายเหตุ * รายการที่ 5 และ 6 ถ้าปริมาณตัวอย่างไม่เกิน 1 กิโลกรัม ผู้ขอใช้บริการต้องนำตัวทำละลายมาเอง

** ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ