ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

วัตถุดิบเชื้อเพลิงชีวมวล

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
ตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล
1 ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง
แบบสับหยาบ (Chipping)
(กรณีตัวอย่างมีขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว)
K001 300
2 ค่าเตรียมตัวอย่างเชื้อเพลิง
แบบบดละเอียด (Grinding)
(กรณีตัวอย่างมีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร)
K001 500
3 ความหนาแน่น (Bulk density) K001 30-50 กิโลกรัม 500 8-15 วัน
4 ค่าความร้อนแบบกรอส
(Gross calorific value, GCV)
K001 50 กรัม 1,500* 8-15 วัน
5 ค่าความร้อนแบบเนท
(Net calorific value, NCV)
K001 50 กรัม 2,700 10-30 วัน
6 ปริมาณความชื้น
(Moisture content)
K001 50 กรัม 500* 8-15 วัน
7 ปริมาณสารระเหย
(Volatile matter)
K001 50 กรัม 800 8-15 วัน
8 ปริมาณเถ้า (Ash content) K001 50 กรัม 500 8-15 วัน
9 ปริมาณคาร์บอนคงตัว
(Fixed carbon)
K001 50 กรัม 1,800** 10-30 วัน
10 ปริมาณคาร์บอน (Carbon) K001 50 กรัม 700 10-30 วัน
11 ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen) K001 50 กรัม 700* 10-30 วัน
12 ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) K001 50 กรัม 700 10-30 วัน
13 ปริมาณกำมะถัน (Sulfur) K001 50 กรัม 1,000 10-30 วัน
14 ปริมาณออกซิเจน (Oxygen) K001 50 กรัม 3,900*** 10-30 วัน
15 ปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Solution technique)) K001 50 กรัม 500 15-30 วัน
16 ปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Combustion technique) K001 50 กรัม 1,200 15-30 วัน
17 ปริมาณโซเดียม (Na) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
18 ปริมาณโพแทสเซียม (K) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
19 ปริมาณแคลเซียม (Ca) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
20 ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
21 ปริมาณเหล็ก (Fe) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
22 ปริมาณอลูมิเนียม (Al) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
23 ปริมาณฟอสฟอรัส (P) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
24 ปริมาณซิลิคอน (Si) K001 50 กรัม 1,200 15-30 วัน
25 ปริมาณแมงกานีส (Mn) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
26 ปริมาณแคดเมียม (Cd) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
27 ปริมาณโครเมียม (Cr) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
28 ปริมาณทองแดง (Cu) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
29 ปริมาณตะกั่ว (Pb) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
30 ปริมาณสังกะสี (Zn) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
31 ปริมาณนิกเกิล (Ni) K001 50 กรัม 800 15-30 วัน
32 ปริมาณอะซินิค (As) K001 50 กรัม 1,000 15-30 วัน
33 ปริมาณปรอท (Hg) K001 50 กรัม 1,000 15-30 วัน
34 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) K001 100 กรัม 300 15-30 วัน
35 ความคงทนต่อแรงกลชองเชื้อเพลิงชีวมวลแบบอัดเม็ดและแบบก้อน (Mechanical durability of pellets and briquettes); In house method based on ISO 17831 K001 2 กิโลกรัม 500 15-30 วัน
36  ความหนาแน่นชองเชื้อเพลิงชีวมวลแบบอัดเม็ดและแบบก้อน (Particle density of pellets and briquettes); In house method based on ISO 18847 K001 500 กรัม 500 15-30 วัน
 37 ความสามารถในการดูดความชื้นกลับชองเชื้อเพลิงชีวมวลแบบอัดเม็ด (Hygroscopicity of pellets) ;In house method based on materials K001 500 กรัม 500 15-30 วัน

หมายเหตุ

*     ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ทดสอบค่าความร้อนแบบเนท (Net calorific value)

**    ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture content) ปริมาณสารระเหย (Volatile matter) และปริมาณเถ้า (Ash content)

***  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ทดสอบปริมาณเถ้า (Ash content) ปริมาณคาร์บอน (Carbon) ปริมาณไฮโดรเจน (Hydrogen) ปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ปริมาณกำมะถัน (Sulfur) และปริมาณคลอไรด์ (Chloride, Combustion technique)

****  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

(ส่วนนี้มีการเพิ่มเติมคำอธิบายของงานบริการ)