ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเส้นใย

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
1 ขนาดของเส้นใย (Fiber fineness) A007-2 อย่างน้อย 20 กรัม 500 3 วัน
2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย (Fiber diameter) A007-2 อย่างน้อย 20 กรัม 850 3 วัน
3 ภาพตัดขวางเส้นใย (Fiber cross-section) A007-2 อย่างน้อย 20 กรัม 900 3 วัน
4 สมบัติในการดูดซับน้ำของเส้นใย (Water absorption of fiber) A007-2 อย่างน้อย 50 กรัม 800 5 วัน
5 ความแข็งแรงของเส้นใย (Tensile strength and elongation A007-2 อย่างน้อย 50 กรัม 1,200 14 วัน
6 ความชื้นของเส้นใย A007-2 อย่างน้อย 5 กรัม 300 3 วัน