ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

วัตถุดิบสมุนไพร

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
1 ค่าทางกายภาพของน้ำมันหอมระเหย
     – Refractive index
     – Specific gravity
K004 3 มิลลิลิตร
5 มิลลิลิตร
575
575
15 วัน
15 วัน
2 ปริมาณสารแอนโธไซยานิน K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,800 30 วัน
3 ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด
(Total phenolic content)
K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,200 30 วัน
4 ปริมาณสารฟลาโวนอยด์
(Flavonoid content)
K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,200 30 วัน
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Trolox equivalent) K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,200 30 วัน
6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH วิเคราะห์หาค่า (IC50) K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,800 30 วัน
7 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS (Trolox equivalent) K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,200 30 วัน
8 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS วิเคราะห์หาค่า (IC50) K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,800 30 วัน
9 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP (µmole Fe(II)/g sample) K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม
1,200 30 วัน
10 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟา-กลูโคซิเดส ในหลอดทดลอง K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม 
4,200 30 วัน
11 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
ในหลอดทดลอง
K004 ผงพืช 100 กรัม
สารสกัด 3 กรัม 
4,600 30 วัน
12 เชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ Total plat count /yeast & mold K004 10 กรัม 600/วิธี/ตัวอย่าง 30 วัน
13 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Paper disc diffusion test / ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ K004 1-3 กรัม 1,200/เชื้อ/สาร 30 วัน
14 ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Paper disc diffusion test/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ K004 1-3 กรัม 1,725/เชื้อ/สาร 30 วัน
15 ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ใช้อากาศ K004 1-3 กรัม 1,725/เชื้อ/สาร 30 วัน
16 ค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อและทำลายเชื้อ/ต่อเชื้อทดสอบที่ไม่ใช้อากาศ K004 1-3 กรัม 2,875 /เชื้อ/สาร 30 วัน
X