ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

วัตถุดิบไม้

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์**
1 ค่าการละลายในแอลกอฮอล์-เบนซิน K006 * 800 20 วัน
2 ค่าการละลายในแอลกอฮอล์ K006 * 800 20 วัน
3 ค่าการละลายในน้ำร้อน K006 * 500 20 วัน
4 ค่าการละลายในสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 1 K006 * 300 20 วัน
5 ปริมาณลิกนิน K006 *** 900 20 วัน
6 ปริมาณโฮโลเซลลูโลส K006 *** 900 20 วัน
7 ปริมาณอัลฟาเซลลูโลส K006 *** 1,000 20 วัน
8 ปริมาณเพนโตแซน K006 *** 1,400 20 วัน
9 ปริมาณเถ้า K006 * 500 3 วัน
10 ค่าคัปปานัมเบอร์ K006 * 1,000 5 วัน
11 ความหนืดของเซลลูโลส (ลิกนินไม่เกิน 4%) K006 * 1,000 5 วัน
12 ค่าบดละเอียดตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี K006 * 500 2 วัน
13 วัดขนาดเส้นใยจากไม้ K006 * 2,200 5 วัน
14 ถ่ายรูปเส้นใยด้วยกล้องจุลทรรศน์ K006 * 500 1 วัน

หมายเหตุ * ปริมาณตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใช้ 30-50 กรัม ขนาด 60 เมช หรือถ้าต้องการให้บดละเอียดเพื่อเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยใช้ปริมาณ 150-200 กรัม

** ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง และไม่รวมวันหยุดราชการ

*** การวิเคราะห์รายการที่ 5, 6, 7 หรือ 8 ต้องสกัดสารแทรกรายการที่ 1-3 ก่อน และรวมค่าบริการวิเคราะห์ในรายการ 1-3 ด้วยหรือถ้าสกัดสารแทรกมาแล้วจะคิดค่าบริการวิเคราะห์เฉพาะรายการที่วิเคราะห์เท่านั้น