ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

งานตรวจสอบคุณภาพแผ่นวัสดุทดแทนไม้

ลำดับ รายการ ห้องปฏิบัติการ ปริมาณตัวอย่าง อัตราค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้
ในการวิเคราะห์
1 ความต้านแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น A007-2 ขนาดตัวอย่าง กว้าง 5 ซม. ยาวเป็น 15 เท่าของความหนา  250/ชิ้น 14 วัน
2 สมบัติการพองตัวตามความหนาในน้ำ ( 6 ชิ้น/ตัวอย่าง) A007-2 ขนาดตัวอย่าง 5 ซม. x 5 ซม. 1,500/ตัวอย่าง 14 วัน
3 ความชื้น ( 6 ชิ้น/ตัวอย่าง) A007-2 ขนาดตัวอย่าง 5 ซม. x 5 ซม. 1,500/ตัวอย่าง 14 วัน

หมายเหตุ

*     รายการที่ 1 ชิ้นงานต้องมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. 

**    รายการที่ 1 และ 2 หากต้องการปรับสภาวะภายใต้อุณหภูมิและความชื้นมาตรฐาน (20 ± 2องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 65 ± 5%) คิดค่าบริการปรับสภาวะตัวอย่างละ 600 บาท