ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17
แฟ็กซ์ : 02-562-0338
โฮมเพจ : http://www.kapi.ku.ac.th
อีเมล์ : kapi@ku.th
เฟสบุ๊คเพจ : KAPI

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว
    สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 208

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
    สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 601-605

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
    สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 401-407

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ
    สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 208

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
    สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 101

 
   

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 301-305

 

-   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 807-808

 

-    ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 701-707

 

-    ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 501-507

 
   

ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

 

-   งานวิจัยเชิงพาณิชย์
-   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-   งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี
      สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 213

 
   

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจการส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร
      สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 213

 
   

สำนักงานเลขานุการ
      สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 222

 
   

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน (Special Research Unit) เครือข่าย
สอบถามเพิ่มเติม:
 02-9428600-3 ต่อ 501, 807

 
   

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ และต่างประเทศ

 

-   หน่วยปฏิบัติเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ : ศช.) ประเทศไทย
-   Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส
-   The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น
สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 802