ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

  ที่อยู่

  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  082 541 5607

  @KAPIOKU

  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

  –   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว
       สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 208
  –   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
       สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 601-605
  –   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
       สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 401-407
  –   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ
       สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 208
  –   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
       สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 101

  ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

  – ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 301-305

  – ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 807-808

  – ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 701-707

  – ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 501-507

  ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

  – งานวิจัยเชิงพาณิชย์
  – งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 213

  หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจการส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร

  สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 213

  สำนักงานเลขานุการ

  สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 222

  ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน (Special Research Unit) เครือข่าย

  สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 501, 807

  เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ และต่างประเทศ

  –   หน่วยปฏิบัติเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ : ศช.) ประเทศไทย
  –   Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส
  –   The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น
  สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 802
  X