ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ที่อยู่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

02-942-8600-3 ต่อ 207

kapi@ku.th

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

–   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3, 02-940-5634
–   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 601-605
–   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 401-407
–   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา และพอลีเมอร์ชีวภาพ
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3, 02-940-5634
–   ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
     สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 101

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

– ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช
   สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 301-305

– ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
   สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 807-808

– ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
   สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 701-707

– ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
   สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 501-507

ฝ่ายวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

– งานวิจัยเชิงพาณิชย์
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี
   สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3 ต่อ 213

สำนักงานเลขานุการ

สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3

ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน (Special Research Unit) เครือข่าย

สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3

เครือข่ายความร่วมมือในประเทศ และต่างประเทศ

–   หน่วยปฏิบัติเทคโนโลยีการแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ : ศช.) ประเทศไทย
–   Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Developpement (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส
–   The Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น
สอบถามเพิ่มเติม: 02-9428600-3