ดูประกาศค่าธรรมเนียม อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวิเคราะห์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบขอรับบริการ ประกาศค่าธรรมเนียม การให้บริการตรวจวิเคราะห์และค่าบริการ

         สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทางประกอบด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบชีวมวลประเภทต่าง ๆ ทั้งในด้านสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยแบ่งเป็น

  1. วัตถุดิบเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวมวล (KU Biomass Laboratory) ได้รับมาตรฐาน ISO 17025 ในการตรวจสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์
  2. วัตถุดิบลิกโนเซลลูโลสเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเยื่อและเส้นใยธรรมชาติ โดยทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพตามมาตรฐานสากล
  3. องค์ประกอบหลักของสารกลุ่ม โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต และสารทุติยภูมิ เช่น จากวัตถุดิบชีวมวลทางการเกษตรหรือแหล่งธรรมชาติอื่นๆ และสมุนไพร ทั้งในรูปวัตถุดิบและสารสกัดเพื่อการใช้ประโยชน์สารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

โดยสามารถสอบถามข้อมูลและติดต่อขอรับบริการได้ในทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ