พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์