การบรรยาย เรื่อง Green Chemistry and Bioeconomy โดย Professor Dr.Eric DUBREUCQ จาก L’Institut Agro Montpellier (France)

Professor Dr.Eric DUBREUCQ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ l’Institut Agro Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17 -21 ก.ค.2566 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เชิญ Professor Dr.Eric DUBREUCQ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านงานวิจัยรวมทั้งบรรยายเรื่อง green chemistry and bioeconomy กับนักวิจัยของสถาบันซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ชีวมวล โดยมี ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ และ ดร.สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยในระหว่างการพูดคุย น.ส.ชนาพร ตระกูลแจะ ได้นำเสนองานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ด้าน microbial polymer ซึ่ง Professor Dr.Eric DUBREUCQ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและแนะนำหน่วยงานวิจัยในเครือข่ายที่มีความสนใจด้านเดียวกันและอาจสามารถดำเนินงานวิจัยร่วมกันได้ในอนาคต ซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนดังกล่าวสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายงานวิจัยในด้านต่างๆ ที่สถาบันฯ มีความสนใจ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันในอนาคตต่อไป