วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 32 ก้าวย่างใหม่สู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นวันครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารแห่งแรกของประเทศไทย โดยต้องการยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสากรรมเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันผลิตผลเกษตรฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมบุคลากรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งมี ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการสถาบันผลิตผลเกษตรฯ คนปัจจุบัน โดยภายในงานได้กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานสืบทอดตามวัตถุประสงค์มาจวบจนปัจจุบัน และได้กล่าวขอบคุณบุคลากร รวมถึงแนวทางการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่การวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แก้ปัญหาด้านสุขภาพ และรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งสถาบันวิจัยแห่งนี้

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติในการเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกับทุกท่านไปด้วยกัน ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์