งานการเงิน

   

สำหรับบุคลากรสถาบันฯ ใช้สำหรับการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน หากบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานการเงินที่เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 209

(1) แบบฟอร์ม Bill Payment ค่าจ้าง ค่าประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 File 01 แบบฟอร์ม Bill Payment การนำฝากค่าจ้าง ประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment การนำฝากค่าจ้าง ประกันสังคม กสมก ค่าเบี้ยประกันกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(2) แบบฟอร์ม Bill Payment รายได้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 File 01 แบบฟอร์ม Bill Payment การนำฝากรายได้ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment การนำฝากรายได้ ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่าอำนวยการโครงการวิจัย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(3) แบบฟอร์มเดินทางไปปฏิบัติงาน

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เดินทางไปปฏิบัติงาน – ต่างประเทศ
1 File 01 แบบฟอร์มเดินขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน – ต่างประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน – ต่างประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ
    1.แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการเดินทางปฏิบัติงาน-ในประเทศ
1 File 01 แบบฟอร์ม อนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน (เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด อนุมัติเดินทางไปราชการ (เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    2.แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง – ในประเทศ
1 File 01 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(4) แบบฟอร์มโครงการพัฒนาวิชาการ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
โครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม 1
1 File 01 ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน-การเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)
2 File 02 แบบฟอร์ม Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)
3 File 03 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment สำหรับโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)
4 File 04 บันทึกขอนำส่งเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)
5 File 05 บันทึกขอเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 1)
โครงการพัฒนาวิชาการ กลุ่ม 2
1 File 01 ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงิน-การเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)
2 File 02 แบบฟอร์ม Bill Payment โครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)
3 File 03 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด Bill Payment สำหรับโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)
4 File 04 บันทึกขอเบิกเงินและโอนจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ (กลุ่ม 2)

(5) แบบฟอร์มการเงินอื่นๆ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ 111
1 File 01 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ 111
ดาวน์โหลด – ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ
แบบฟอร์มสัญญายืม และบัญชีตกลงเงินยืมทดรอง ราชการชั่วคราว แบบ บ.จ.2
1 File 01 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 File 03 แบบฟอร์ม บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการชั่วคราว (แบบ บ.จ.2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 File 04 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการชั่วคราว (แบบ บ.จ.2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสำคัญรับเงิน และใบบันทึก
1 File 01 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 File 03 แบบฟอร์มใบสำคัญ-ใบเล็ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 File 04 แบบฟอร์มใบบันทึก – ใบเล็ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(6) กองทุนพัฒนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ขั้นตอนการรับบริจาค – การเบิกจ่าย
1 File 02 Flow Chart การบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) – การเบิกจ่าย
หลักเกณฑ์กองทุน
1 File 01 ประกาศกองทุนฉบับที่ 1
2 File 02 ประกาศกองทุนฉบับที่ 2

(7) ข้อหารือด้านการเงิน

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข้อหารือเกี่ยวกับภาษี
1 File 01 ข้อหารือและเอกสารประกอบเกี่ยวกับภาษี การยกเว้นภาษี

(8) ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขออนุมัติเปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงบัญชีโครงการวิจัย

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 File 01 แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปิด-ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามใบบัญชี
2 File 02 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ ปิด และการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับลงวันที่ 15 เมษายน 2563)
3 File 03 ขั้นตอนการปฏิบัติ เปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงบัญชีโครงการวิจัย
4 File 04 แบบฟอร์มขออนุมัติ – เปิดบัญชี
5 File 05 แบบฟอร์มขออนุมัติ – ปิดบัญชี
6 File 06 แบบฟอร์มขออนุมัติ – เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในบัญชี

(10) ช่องทางการชำระเงินโดย QR CODE

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 ไฟล์ QR CODE สำหรับการชำระค่าบริการต่างๆ
    10.1 QR CODE สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ
1 File 01 MKT001 เงินจากการขายอื่นๆ เช่น โครงการหลวง เกษตรแฟร์
2 File 02 MKT002 เงินจากการขายผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media เว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 File 03 MKT003 เงินจากการขายจากห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชั้น 2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    10.2 QR CODE QR CODE ค่าบริการเครื่องมือ , ห้องปฏิบัติการ
1 File 01 LABSERVICEK001 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 File 02 LABSERVICEK002 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโยยีการผลิตพืช ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 File 03 LABSERVICEK003 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
4 File 04 LABSERVICEK004 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
5 File 05 LABSERVICEK005 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6 File 06 LABSERVICEK006 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษและสิ่งทอ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7 File 07 LABSERVICEK007 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
8 File 08 LABSERVICEK008 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
9 File 09 LABSERVICEA0071 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพารา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
10 File 10 LABSERVICEA0072 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลีเมอร์ชีวภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
11 File 11 LABSERVICEA008 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้ง น้ำตาล และข้าว ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(11) ขั้นตอนการจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่ายการเงินตามสัญญายืม

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายเงิน
2 Flow Chart ขั้นตอนการจ่ายเงินตามสัญญายืม
3 Flow การติดตามสัญญายืมคงค้าง
4 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2537

ประกาศต่างๆ/เอกสารอื่นๆ

ลำดับ รายการ วันที่อัพเดท ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 ปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ประจำปี 2562
2  ขั้นตอนการโอนเงิน – ออกใบเสร็จรับเงิน โครงการวิจัยจากต่างประเทศ (กรณีรับโอนเป็นเงินบาท และกรณีรับโอนเป็นสกุลต่างประเทศ)
3 ประมวลรัษฎากร
4  พรบ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558
5 เลขที่บัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน
7 แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
8 ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๔
9 ปฏิทินการบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ๒๕๖๕

ติดต่อสอบถามงานการเงิน

คุณวิรินทร์ดา สุขน้อย                                          

02-942-8600-3 ต่อ 209                             

aapwds@ku.ac.th                                    

คุณจิตติมา นิลแนม

    02-942-8600-3 ต่อ 209

   aapjmn@ku.ac.th