ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ: Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
ชื่อย่อภาษาไทย: สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: KAPI

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ในไม่ถึง 10 ประเทศในโลกที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรออกจำหน่ายยังตลาดโลก แต่มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากการขายผลิตผลเกษตรในรูปของวัตถุดิบ หรือสินค้าแปรรูปเบื้องต้นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควร ฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีนโยบายสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานวิจัยและสร้างบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมบุคลากร และนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทำการศึกษา และวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ จากวัตถุดิบทางการเกษตรยังไม่มีหน่วยงานใดที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร (Non-Food Product)

ดังนั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้เริ่มดำเนินการที่จะของบประมาณและจัดตั้งหน่วยงานตามที่ได้ตั้งใจไว้และในที่สุด “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ก็ได้รับการจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เน้นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2534 ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 137 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีชื่อเรียกอย่างย่อๆว่า“สถาบันผลิตผลเกษตรฯ” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute” หรือ KAPI โดยมี ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นคนแรก และมีผุ้อำนวยการเข้าดำรงตำแหน่งดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่านิยมองค์กร

K = Knowledge     A = Agility     P = Performance     I = Integrity

ทำเนียบผู้อำนวยการสถาบันฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร

อดีตผู้อำนวยการ (2534-2540)

รองศาสตราจารย์ วิชัย หฤทัยธนาสันติ์

อดีตผู้อำนวยการ (2541-2552)

นางยุพา ปานแก้ว

อดีตผู้อำนวยการ (2553-2556)

นางวารุณี ธนะแพสย์

อดีตผู้อำนวยการ (2556-2560)

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

อดีตผู้อำนวยการ (2560-2563)

ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้อำนวยการ (2563-ปัจจุบัน)

พันธกิจ (MISSION)

วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเป็นผู้นำระดับนานาชาติ

ต่อยอดผลงาน

ต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นำองค์ความรู้ไปใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

สถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับนานาชาติที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับผลผลิตทางการเกษตรและชีวมวล ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)

พัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากลดำรงความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ และมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ภารกิจหลัก

(1) วิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มิใช่อาหาร (Non-food)

(2) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสู่สังคม

ภารกิจรอง

(3) สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAPI

Connect

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์