สำนักงานเลขานุการ

   

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ

นางสุนทรา อุชุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
aapsru@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 208

นางสาววิรินทร์ดา สุขน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
aapwds@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 209

นางสาวจิตติมา นิลแนม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
aapjmn@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 209

นางสาวนภา มารมย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
aapnpm@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 208

นางกัณทิมา โอชารส

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
aapgmo@ku.ac.th
02-942-8600-3 ต่อ 206

นายยุทธชัย สวัสดิ์พุดซา

พนักงานทั่วไป
ไม่มี
02-9428600-3 ต่อ 222

นายจักรพงศ์ วงศทะยาน

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
aapjpv@ku.ac.th
02-9428600-3 ต่อ 208

นางสาวนัชชา เนตรเสนีย์นันท์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
aapncn@ku.ac.th
02-942-8600-3 ต่อ 206

นายเบญจมินทร์ ธนะมินทร์จำรัส

นักวิเทศสัมพันธ์
benjamintr.t@ku.th
0-2942-8600-3 ต่อ 207

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง และอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ตู้ ปณ. 1109 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ภายใน 1610-17
แฟ็กซ์ : 02-562-0338
kapi@ku.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info